Doorontwikkeling Kwaliteitsstatuut GGZ

Het model-Kwaliteitsstatuut GGZ is in maart 2016 opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. Partijen in de GGZ hebben het Kwaliteitsstatuut geëvalueerd om tot een nieuwe versie te komen. Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitsstatuut destijds op verzoek van partijen op de Meerjarenagenda geplaatst, met als opleverdatum 1 juli 2019. Ondanks hun inspanningen, hebben partijen nog geen nieuwe versie van het Kwaliteitsstatuut voor opname in het Register ingediend.

Knelpunten bij gebruik Kwaliteitsstatuut aanleiding voor evaluatie

GGZ-partijen ervaren een aantal knelpunten bij het gebruik van het Kwaliteitsstatuut. Ze geven onder meer aan dat het de administratieve lasten verzwaart en de flexibiliteit/taakherschikking van beroepen beperkt. De wijze waarop het regiebehandelaarschap wordt ingevuld heeft invloed op de problematiek rond wachttijden. Partijen hebben de afgelopen periode getracht om deze knelpunten op te lossen in een nieuwe versie van het Kwaliteitsstatuut.

Doorzettingsmacht op onderdeel regiebehandelaarschap

Het Zorginstituut voerde de regie op de doorontwikkeling en ondersteunde partijen waar nodig. Partijen hebben een aangepast Kwaliteitsstatuut opgesteld, maar konden geen consensus bereiken over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap. Zij hebben dan ook geen nieuwe versie voor het Register ingediend voor de afgesproken datum van 1 juli 2019. Als veldpartijen er onderling niet uitkomen kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Daarbij neemt het Zorginstituut de regie van partijen over. Op 24 september 2019 heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut daarom zijn wettelijke doorzettingsmacht ingezet bij de totstandkoming van het Kwaliteitsstatuut GGZ op het onderdeel regiebehandelaarschap. Het Zorginstituut heeft zijn Kwaliteitsraad gevraagd dit onderdeel op zich te nemen.

Tussentijdse versie

Op een aantal andere onderdelen, zoals het verbeteren van informatie over de behandeling van patiënten, is wel vooruitgang geboekt. Het Zorginstituut vraagt daarom partijen een tussentijdse versie van het Kwaliteitsstatuut aan te bieden voor opname in het Register, totdat een nieuwe versie met afspraken over het regiebehandelaarschap gereed is.

Voorstel andere opzet

Daarnaast vraagt het Zorginstituut partijen om afspraken te maken over het ontwikkelen van een nieuw Kwaliteitsstatuut of een geheel andere kwaliteitsstandaard. Belangrijk is dat daarbij doel en inhoud opnieuw worden geijkt, mede in het licht van ontwikkelingen zoals de recent in het Register opgenomen zorgstandaarden en generieke modules.

Belang van het Kwaliteitsstatuut GGZ

Het model-Kwaliteitsstatuut GGZ is opgesteld door zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de GGZ en zorgverzekeraars samen. Het model-Kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve GGZ te mogen verlenen. Het bepaalt onder andere wie als regiebehandelaar op mogen treden. Het is een dynamisch document dat regelmatig geëvalueerd en aangepast wordt.

Op basis van het model-Kwaliteitsstatuut stelt elke GGZ-aanbieder een individueel kwaliteitsstatuut op, toegespitst op de eigen situatie. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders verplicht om zo’n individueel kwaliteitsstatuut te hebben.

Meer informatie

Contactpersoon: Babette van den Berg
E-mail: bberg@zinl.nl
Mobiel: 06 - 20 98 04 25

Doorontwikkeling model-Kwaliteitsstatuut GGZ

Betrokken partijen

  • Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL)
  • GGZ Nederland
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
  • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Platform MEER GGZ
  • Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)