Doorontwikkeling Kwaliteitsstatuut GGZ

Het model-Kwaliteitsstatuut GGZ is in maart 2016 opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. Partijen in de GGZ hebben het Kwaliteitsstatuut geëvalueerd om tot een nieuwe versie te komen. Zij ervaren daarbij echter enkele knelpunten. De partijen gaan deze knelpunten samen oplossen en hebben het Zorginstituut gevraagd dit proces te begeleiden.

Knelpunten bij gebruik Kwaliteitsstatuut

GGZ-partijen ervaren een aantal knelpunten bij het gebruik van het Kwaliteitsstatuut. Ze geven onder meer aan dat het de administratieve lasten verzwaart en de flexibiliteit/taakherschikking van beroepen beperkt. De wijze waarop het regiebehandelaarschap wordt ingevuld heeft invloed op de problematiek rond wachttijden. Partijen werken samen om deze knelpunten op te lossen in een nieuwe versie van het Kwaliteitsstatuut.

Plaatsing op Meerjarenagenda

Op verzoek van de partijen in de GGZ heeft het Zorginstituut het Kwaliteitsstatuut op de Meerjarenagenda geplaatst. Datum van oplevering is 1 juli 2019. Dat betekent dat het Zorginstituut de regie voert op de doorontwikkeling en waar nodig ondersteunt. Als er op 1 juli 2019 geen herzien Kwaliteitsstatuut is, kan het Zorginstituut de Kwaliteitsraad vragen de regie over te nemen om een herzien Kwaliteitsstatuut op te stellen.

Belang van het Kwaliteitsstatuut GGZ

Het model-Kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve GGZ te mogen verlenen. Het bepaalt onder andere wie als regiebehandelaar op mogen treden. Het is een dynamisch document dat regelmatig geëvalueerd en aangepast wordt.

Op basis van het model-Kwaliteitsstatuut stelt elke GGZ-aanbieder een individueel kwaliteitsstatuut op, toegespitst op de eigen situatie. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders verplicht om zo’n individueel kwaliteitsstatuut te hebben.

Breed toepasbaar

Het model-Kwaliteitsstatuut GGZ is opgesteld door zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de GGZ en zorgverzekeraars samen. Het is zo opgesteld dat het ook toegepast kan worden in andere delen van de (geestelijke) gezondheidszorg, zoals de kinder- en jeugd-ggz, de langdurige zorg en de overige zorg.

Meer informatie

Contactpersoon: Babette van den Berg
E-mail: bberg@zinl.nl
Mobiel: 06 - 20 98 04 25

Doorontwikkeling model-Kwaliteitsstatuut GGZ

Betrokken partijen

  • Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL)
  • GGZ Nederland
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
  • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Platform MEER GGZ
  • Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)