Duurzame afspraken over informatievoorziening voor de kwaliteitsregistraties in de verpleeghuiszorg

Ketenpartijen die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling over de verpleeghuiszorg werken samen in een landelijk programma: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Met dit programma willen de partijen de informatievoorziening verbeteren, de informatie die ze uitvragen onderling beter afstemmen en meer informatie hergebruiken. Het programma richt zich in eerste instantie op informatie die wordt uitgewisseld door de ketenpartijen rond de kwaliteitsregistraties in de verpleeghuiszorg. Hieronder leest u meer informatie over het Programma KIK-V.

Nauwe samenwerking met alle partijen

Zorginstituut Nederland faciliteert het Programma KIK-V in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De volgende partijen nemen deel aan het programma:

 • Cliënten en hun naasten via de Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg
 • ActiZ en andere brancheorganisaties van aanbieders
 • Zorgkantoren en hun brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 •  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Ministerie van VWS
 • Zorginstituut Nederland

Openbaar beschikbare gegevens

In 2018 zijn de ketenpartijen in het programma gestart met het inventariseren van de gegevens die openbaar beschikbaar zijn over de verpleeghuiszorg. Deze gegevens zijn verzameld en voor de ketenpartijen makkelijk toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt via een website, de Verzamelplaats KIK-V. Deze site is toegankelijk voor deelnemers aan het programma en voor zorgaanbieders en zorgkantoren. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is om samen meer inzicht te krijgen in welke gegevens al beschikbaar zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden.

De volgende openbare gegevens zijn bijeengebracht:

 • Gegevens die zorgaanbieders aanleveren aan het Zorginstituut die horen bij de indicatoren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

 • Inspectierapporten van de IGJ

 • Cliëntwaarderingen uit Zorgkaart Nederland

 • Wachtlijstgegevens

 • Jaarverslagen maatschappelijke verantwoording

Meer inzicht

Door intensief samen te werken hebben ketenpartijen meer inzicht gekregen in de gegevens die elke partij uitvraagt. Ook hebben zij geanalyseerd op welke punten de informatievoorziening efficiënter en effectiever georganiseerd kan worden. Hiermee gaan zij samen aan de slag in de tweede fase van het programma. Zij willen beter met elkaar afstemmen welke gegevens uitgevraagd worden, door wie en op welk moment. Zo hoeven zorgaanbieders niet steeds dezelfde of soortgelijke gegevens aan te leveren aan verschillende uitvragende partijen. Dit scheelt tijd en geld.

Set van afspraken

Ketenpartijen stellen in het Programma KIK-V samen afspraken op die de onderlinge informatievoorziening verbeteren. Deze afspraken hebben onder andere betrekking op:

 • De definities van de gegevens
 • De uitwisselbaarheid van gegevens tussen verschillende systemen
 • De applicaties en infrastructuur die het uitwisselen mogelijk maken
 • Afspraken over beheer en onderhoud, naleving en handhaving

De ketenpartijen vinden het belangrijk dat de set van afspraken die ze ontwikkelen voor de verpleeghuiszorg breder toepasbaar kan zijn in andere zorgdomeinen en sectoren. Dit vermindert de registratiedruk en de administratieve lasten bij zorgaanbieders. Daarom stemmen zij de set van afspraken af met andere trajecten die gericht zijn op de verbetering van de informatievoorziening in de zorg.

Praktijktoetsen

De set van afspraken wordt per onderdeel in de praktijk getoetst bij zorgaanbieders en ketenpartijen. Hiervoor is het programma in 2019 gestart met een nulmetingonderzoek. In dit onderzoek is geïnventariseerd op welke manier de zorgaanbieders gegevens verzamelen om aan te leveren in het kader van de kwaliteitsregistraties.

In de praktijk bij zorgaanbieders onderzoekt het Programma KIK-V welke gegevens zorgaanbieders nu registreren tijdens het uitvoeren van hun taken. Mogelijk kunnen die gegevens hergebruikt worden door de ketenpartijen. Ook wordt gekeken hoe de gegevens geautomatiseerd uit systemen ontsloten kunnen worden. Niet alleen zorgaanbieders en ketenpartijen, maar ook de leveranciers van softwarepakketten zijn bij deze analyse betrokken. De analyse levert afspraken op waarmee de informatievoorziening voor de lange termijn voor alle partijen zal verbeteren.

Elk onderdeel van de set van afspraken wordt getoetst in de praktijk bij zorgaanbieders en ketenpartijen. Hierdoor weten we zeker dat de afspraken het gewenste effect zullen hebben. Afspraken die niet werken in de praktijk, worden aangepast en opnieuw getoetst. Dan pas zijn de afspraken klaar voor de landelijke implementatie bij alle zorgaanbieders en ketenpartijen.

Implementatie

Zodra een eerste set van afspraken gereed is, kan hij worden geïmplementeerd in de keten. De ketenpartijen stellen hier samen een strategie voor op. Partijen worden ondersteund bij de implementatie, waarin ook softwareleveranciers worden betrokken. Ook werken zorgaanbieders, zorgkantoren en andere partijen op regionaal niveau samen aan de implementatie.

Meer weten?