Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Mensen in Nederland moeten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. Nu, en in de toekomst. Zorgevaluatie kan daarbij helpen. Met zorgevaluatie wordt antwoord gegeven op de vraag welke zorg, voor welke patiënten het meest zinnig is.

Zorgevaluatie

Verschillende partijen voeren momenteel zorgevaluaties uit. Dat is nodig omdat veel zorg nog niet is geëvalueerd. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Het uitvoeren van zorgevaluatie is in toenemende mate administratief belastend en duurt lang. En bovenal blijkt de implementatie van de uitkomsten uit zorgevaluatie in de praktijk lastig. Om zorgevaluatie een vast onderdeel van reguliere zorgprocessen en zorgverlening te laten zijn te laten, is het Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik opgezet.

Doel van het Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Het doel van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik is het realiseren van gepast gebruik van zorg door het verbinden van partijen. Dit gebeurt met een afgestemde kwaliteitscyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is. Zodat de beschikbare publieke middelen effectief besteed worden. Uitkomsten van zorgevaluaties gaan daadwerkelijk een verandering in de praktijk teweegbrengen. Uitgangspunt is dat zorgevaluatie over 5 jaar onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening.

Stand van zaken

De partijen van het hoofdlijnenakkoord (HLA-partijen) hebben concrete doelstellingen en acties geformuleerd en vastgesteld en zijn tot overeenstemming gekomen over hoe zij sturing willen geven aan het programma.

De eerste acties spitsen zich toe op de activiteiten binnen de Cirkel van Gepast Gebruik agenderen, evalueren, implementeren en monitoren.

 • Om de vraagstukken te evalueren die ertoe doen, hebben de HLA-partijen als ambitie uitgesproken dat er vanaf 2020 voor evaluatieonderzoek in collectiviteit onderwerpen geprioriteerd worden op basis van gezamenlijk geformuleerde criteria. In 2023 is er een continu proces van het vaststellen van gezamenlijke handelingsagenda’s van alle HLA-partijen.
 • Om te bereiken dat er optimaal, op de juiste manier, geëvalueerd wordt, is de ambitie dat er vanaf 2020 ieder jaar een groeiend aantal evaluatieonderzoeken wordt opgestart. In 2023 kan ieder onderzoek binnen 3 maanden na de start includeren in alle deelnemende centra en is 90% van de onderzoeken binnen de geplande tijd afgerond.
 • Om vervolgens ook effectief te implementeren, is er vanaf 2020 een gestructureerde aanpak van alle HLA-partijen om uitkomsten uit evaluatieonderzoek in de praktijk te implementeren, inclusief benodigde hulpmiddelen en meetinstrumenten. In 2023 is meer dan 80% van het afgeronde evaluatieonderzoek aantoonbaar in de praktijk geïmplementeerd.

Het Zorginstituut heeft twee rollen in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik:

 1. Gegeven de expertise van het Zorginstituut vanuit het programma Zinnige Zorg participeert het Zorginstituut inhoudelijk in het programma (rol op inhoud).
 2. Het Zorginstituut als organisatie heeft de rol om het proces zoals door de HLA-partijen zal worden overeengekomen te faciliteren en te monitoren, en te signaleren wanneer het niet volgens de vastgestelde planning verloopt (rol op proces).

Met beide rollen wil het Zorginstituut een bijdrage leveren aan de ambitie die partijen zich hebben gesteld. We realiseren ons dat dit alleen kan slagen als partijen zich eigenaar kunnen tonen.

Lopende initiatieven geïnventariseerd in kwartiermakersfase

De kwartiermakersfase liep van februari tot en met juni  2019. Een belangrijk onderdeel hiervan was om alle lopende initiatieven die raakvlakken hebben met zorgevaluatie te inventariseren en uit te werken op welke wijze deze met elkaar in verbinding gebracht kunnen worden. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn:

De kwartiermakersfase is beëindigd met de aanbieding van de 'Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik' aan de minister van VWS. Daarna zijn partijen aan de slag gegaan met de volgende stappen die zijn benoemd in de rapportage.

Contactpersoon

Prof. dr. Sjoerd Repping
E-mail: SRepping@zinl.nl
Telefoon:  06 - 83 26 93 20

Planning

Betrokken partijen

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van alle HLA-partijen onder regie van het Zorginstituut. De betrokken HLA partijen zijn:

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)