Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Mensen in Nederland moeten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. Nu, en in de toekomst. Zorgevaluatie kan daarbij helpen. Met zorgevaluatie wordt antwoord gegeven op de vraag welke zorg, voor welke patiënten het meest zinnig is.

Zorgevaluatie

Verschillende partijen voeren momenteel zorgevaluaties uit. Dat is nodig omdat veel zorg nog niet is geëvalueerd. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Het uitvoeren van zorgevaluatie is in toenemende mate administratief belastend en duurt lang. En bovenal blijkt de implementatie van de uitkomsten uit zorgevaluatie in de praktijk lastig. Om zorgevaluatie een vast onderdeel van reguliere zorgprocessen en zorgverlening te laten zijn te laten, is het Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik opgezet.

Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Het doel van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik is het realiseren van gepast gebruik van zorg door het verbinden van partijen. Dit gebeurt met een afgestemde kwaliteitscyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is. Zodat de beschikbare publieke middelen effectief besteed worden. Uitkomsten van zorgevaluaties gaan daadwerkelijk een verandering in de praktijk teweegbrengen. Uitgangspunt is dat zorgevaluatie over 5 jaar onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening.

Het programma richt zich op medisch en verpleegkundig handelen. Partijen willen komen tot concrete afspraken over hun:

  • rollen en verantwoordelijkheden;
  • nieuwe werkwijzen van zorgevaluatie inclusief gebruik van registraties;
  • gezamenlijke prioritering van onderwerpen en financiering.

Lopende initiatieven inventariseren

Een belangrijk onderdeel van de kwartiermakersfase is om alle lopende initiatieven die raakvlakken hebben met zorgevaluatie te inventariseren en uit te werken op welke wijze deze met elkaar in verbinding gebracht kunnen worden. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn:

Contactpersoon

Prof. dr. Sjoerd Repping
E-mail: SRepping@zinl.nl
Telefoon:  06 - 83 26 93 20

Planning

Betrokken partijen

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van alle HLA-partijen onder regie van het Zorginstituut. De betrokken HLA partijen zijn:

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)