Programma Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen

Stel je voor: je bent een patiënt en wilt nakijken waar je met jouw aandoening het beste terecht kunt. Je zoekt gemakkelijk de relevante informatie op, bepaalt naar welke spreekkamer je wilt en voert daar samen met je behandelaar een gesprek over de beste behandeling in jouw situatie. Zo kun je samen beslissen. Over 4 jaar moet het kunnen, voor de aandoeningen die de helft van de 'ziektelast' bepalen.
Om dat te bereiken voert het Zorginstituut het programma Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen uit, in opdracht van het ministerie van VWS. Hierbij werken we samen met veel partijen in de zorg en sluiten we aan bij initiatieven die er al zijn om samen te beslissen.

Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022

In het rapport ‘Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022’ geeft het Zorginstituut aan hoe ze binnen 4 jaar meer uitkomstinformatie beschikbaar wil maken. Streven is om dit in 2022 voor 50% van de ziektelast in Nederland te hebben. Met deze uitkomstinformatie zijn patiënten beter in staat om, samen met hun behandelaar, te beslissen voor de beste behandeling. Het Zorginstituut stelt dat over 4 jaar voor 52 aandoeningen, die samen de helft van de 'ziektelast' in Nederland bepalen, uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn. Het gebruik van internationaal ontwikkelde vragenlijsten om de informatie te verzamelen (ICHOM) kan het beschikbaar komen van uitkomstinformatie versnellen. Belangrijk is dat gegevens op dezelfde manier worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld. Daarnaast vergt het ook een gedragsverandering van zowel zorgverleners als patiënten.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft in haar Kamerbrief met bijbehorend rapport ‘Ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022’ uitleg over de ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg in brede zin, waarin bij de keuze van een behandeling wordt gekeken naar wat het beste past bij de specifieke situatie van de patiënt.

Programma Uitkomstgerichte zorg

Het Zorginstituut gaat samen met het ministerie van VWS het programma Uitkomstgerichte zorg vormgeven. Hierbij trekken zij ook samen op met partijen in de zorg. Op basis van de gepubliceerde onderzoeken en rapporten stellen zij een gezamenlijk plan van aanpak op dat in het najaar wordt gepresenteerd.

Infographic Programma Uitkomstinformatie

Let op: het Zorginstituut voert ook een subsidieprogramma 'Transparantie over de kwaliteit van zorg' uit, dat in 2018 in het teken staat van uitkomstinformatie. Dit is geen onderdeel van dit programma.

Contactpersoon

Bas Lohman, programmamanager
E-mailadres: blohman@zinl.nl

Planning

Het Zorginstituut gaat samen met het ministerie van VWS het programma Uitkomstgerichte zorg vormgeven. Hierbij trekken zij ook samen op met partijen in de zorg. Op basis van bovenstaande onderzoeken en rapporten stellen zij een gezamenlijk plan van aanpak op dat in het najaar van 2018 wordt gepresenteerd.

Betrokken partijen

Het Bestuurlijk Overleg Transparantie Medisch Specialistische Zorg; een samenwerking tussen:

Het Bestuurlijk Overleg Transparantie Medisch Specialistische Zorg is in het najaar van 2016 ontstaan nadat de partijen de Samenwerkingsovereenkomst transparante kwaliteitsinformatie medisch-specialistische zorg hebben getekend.

Zie ook