Passend pakketbeheer

Het Zorginstituut wil met het passend pakketbeheer bijdragen aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Pakketbeheer betekent dat we uitspraken doen over welke zorg wel of niet wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. En dat we die beslissing uitleggen. Passend pakketbeheer is nodig, omdat er steeds meer nieuwe vormen van zorg op de markt komen. En omdat we het beschikbare geld voor de zorg maar 1 keer kunnen uitgeven. Dat vraagt om moeilijke, maar noodzakelijke keuzes.

Het doel: passende zorg voor iedere patiënt

Het basispakket van de zorgverzekering is gelijk voor iedere burger. Iedereen die in Nederland woont en werkt, betaalt een verplichte zorgpremie. Maar niet iedereen is hetzelfde. Iedere patiënt heeft een eigen, unieke situatie die vraagt om de best passende aanpak. Dat willen we bereiken met passende zorg. Deze aanpak staat centraal in het Coalitieakkoord 2021 van kabinet Rutte-IV en in het Integraal Zorgakkoord (IZA) 2022. Bij pakketbeheer wordt zorg getoetst en beoordeeld op effectiviteit, kosten en gezondheidswinst. Gemaakte afspraken tussen het kabinet en zorgpartijen gaan over het toevoegen van nieuwe criteria aan die pakkettoets. Bijvoorbeeld personeelsinzet en duurzaamheid. De afspraken gaan ook over het vaker uitvoeren van pakkettoetsen in alle sectoren van de zorg en over het leveren van verzekerde zorg.

Passend pakketbeheer: cyclisch, proactief en door alle partijen samen

Het Zorginstituut kan bijdragen aan passende zorg door intensief in te zetten op cyclisch pakketbeheer: het volgen van de hele levenscyclus van zorg. Ook alle andere zorgpartijen moeten een actieve houding aannemen. We moeten samen en op tijd belangrijke pakketvraagstukken signaleren en agenderen. En vaker pakkettoetsen uitvoeren, door partijen zelf of door het Zorginstituut. Met deze toetsingen bekijken we niet alleen of nieuwe zorg in het basispakket moet komen. We kijken ook of zorg die nu in het basispakket zit daar nog wel in thuishoort. Het belangrijkste wettelijke criterium daarvoor is en blijft de ‘stand van wetenschap en praktijk’.

‘Stand van wetenschap en praktijk’ basis van passend pakketbeheer

Aan de hand van de ‘stand van wetenschap en praktijk’ (SWP) bekijken het Zorginstituut, zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zorg voldoende bewezen effectief is. Dat is de basiseis om als verzekerde zorg in aanmerking te komen. Als vaststaat dat zorg aan SWP voldoet, is bij passend pakketbeer de volgende voorwaarde dat die zorg ook tegen een duurzame inzet van geld, zorgmedewerkers en grondstoffen wordt toegepast. Als ook dat het geval is, is de volgende beheervraag waar deze zorg beschikbaar is en hoe de zorg is georganiseerd. Waar nodig stellen we daarvoor nadere voorwaarden. In de toekomst kijken we ook of er sprake is van duurzame inzet van zorgmedewerkers en grondstoffen.

Wat gaat het Zorginstituut doen?

Voor een meer cyclische benadering van pakketbeheer die kan bijdragen aan een toekomstbestendig basispakket heeft het Zorginstituut in afstemming met betrokken partijen 4 koersbepalende documenten gemaakt. Deels betreft dit een herziening van bestaande documenten. In april 2023 publiceren we:

Het zijn richtinggevende beleidstukken waarmee alle partijen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid vorm kunnen geven aan passend pakketbeheer.

Voor informatie

Voor informatie over passend pakketbeheer kunt u contact opnemen met:

Sarah Kleijnen
E-mail: SKleijnen@zinl.nl
Telefoon: 06 - 46 16 34 16

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de beweging naar passend pakketbeheer