Voorwaardelijke toelating tot het basispakket: Voortgangsrapportage 2020

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft per 1 januari 2012 de bevoegdheid om veelbelovende interventies die niet voldoen aan het wettelijke criterium de 'stand van de wetenschap en praktijk’, toch voor een bepaalde periode, voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
De voorwaarde bestaat uit de eis dat gegevens over de (kosten)effectiviteit van de interventie worden verzameld. Dit betekent voor verzekerden dat zij de genoten zorg uitsluitend vergoed krijgen ten laste van de basisverzekering als zij deelnemen aan onderzoek dat aan de voorwaardelijke toelating is gekoppeld.
Aan het einde van de periode van voorwaardelijke toelating beoordeelt het Zorginstituut op basis van de verzamelde gegevens of de zorg voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk’. Dat wil zeggen of de zorg bewezen effectief is. Valt die beoordeling positief uit dan is de zorg definitief onderdeel geworden van het basispakket. Bij een negatieve beoordeling is de zorg niet langer onderdeel van het basispakket.

Wat wordt in het rapport besproken?

Dit rapport bevat de voortgangsrapportage betreffende de trajecten (verder te noemen de VT-trajecten) die in 2019 gaande waren. Het gaat dan om de interventies die de minister voor Medische Zorg en Sport tot 31 december 2019 voorwaardelijk heeft toegelaten tot het basispakket. Mochten wij bij een VT-traject stagnatie in de voortgang van het hoofdonderzoek of andere relevante ontwikkelingen signaleren, dan zullen wij daarvan melding maken in de voortgangsrapportage en – zo nodig - daarop toegesneden voorstellen (tot verbetering of besluitvorming) doen.
In deze rapportage beschrijven wij de voortgang van de VT-trajecten die in 2019 gaande waren. Van de lopende trajecten zullen er 2 stoppen in 2019 en heeft het Zorginstituut een standpunt ingenomen over de 'stand van de wetenschap en praktijk' van de betreffende interventie.

Voor Informatie

Hedi Schelleman
E-mail: HSchelleman@zinl.nl

Planning

Start dossier oktober 2019
Consultatie februari 2020
Publicatie april 2020

Betrokken partijen

  • Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nefemed
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)