Voorwaardelijke toelating tot het basispakket - Voortgangsrapportage 2019

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft per 1 januari 2012 de bevoegdheid gekregen om veelbelovende interventies die niet voldoen aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ toch, voor een bepaalde periode, voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
De voorwaarde bestaat uit de eis dat gegevens over de (kosten)effectiviteit van de interventie worden verzameld. Dit betekent voor verzekerden dat zij de zorg alleen vergoed krijgen uit het basispakket als zij deelnemen aan onderzoek dat aan de voorwaardelijke toelating is gekoppeld.

Wel of niet in het basispakket

Aan het einde van de periode van voorwaardelijke toelating beoordeelt het Zorginstituut op basis van de verzamelde gegevens of de zorg al dan niet voldoet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk'. Valt die beoordeling positief uit dan is de zorg definitief onderdeel geworden van het basispakket. Bij een negatieve beoordeling is de zorg niet langer onderdeel van het basispakket.
Over de lopende trajecten stuurt het Zorginstituut aan de minister een voortgangsrapportage.

Wat wordt in het rapport besproken?

Dit rapport bevat de voortgangsrapportage betreffende de trajecten (verder te noemen de VT-trajecten) die in 2018 gaande waren. Het gaat dan om de 11 interventies die de minister van VWS tot 31 december 2018 voorwaardelijk heeft toegelaten tot het basispakket. Mochten wij bij een VT-traject stagnatie in de voortgang van het hoofdonderzoek of andere relevante ontwikkelingen signaleren, dan zullen wij daarvan melding maken in de voortgangsrapportage en – zo nodig - daarop toegesneden voorstellen (tot verbetering of besluitvorming) doen.

In deze rapportage beschrijven wij de voortgang van de 11 VT-trajecten die in 2018 gaande waren. Van deze 11 trajecten zijn er 2 trajecten in 2018 beëindigd en heeft het Zorginstituut een standpunt ingenomen over 'de stand van de wetenschap en praktijk' van de betreffende interventie.

Voor informatie

Hedi Schelleman
Telefoon: 06 - 46 84 68 37
E-mail: HSchelleman@zinl.nl

Planning

Startdatum dossier 1 oktober 2018
Bestuurlijke consultatie 1 februari tot 1 maart 2019
Publicatie 1 april 2019

Betrokken partijen

  • Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
  • Nefemed
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)