Voorwaardelijke toelating basispakket 2020 (bottom-up procedure)

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft per 1 januari 2012 de bevoegdheid om bepaalde interventies, die niet voldoen aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’, voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De voorwaarde bestaat eruit dat gegevens verzameld worden over (kosten)effectiviteit in een tevoren vastgestelde periode van meestal 4 jaar, en in uitzonderlijke gevallen tot maximaal 7 jaar. Deze gegevens dienen van voldoende kwaliteit te zijn om aan het eind van deze periode een besluit te kunnen nemen over definitieve toelating tot of uitstroom uit het pakket. In de periode 15 februari 2018 - 15 mei 2018 konden partijen onderwerpen aanmelden voor voorwaardelijke toelating door indiening van een dossier. Na het beoordelen van de ingediende dossiers zal het Zorginstituut uiterlijk 1 maart 2019, door middel van het bottom-up rapport, de minister voor Medische Zorg en Sport adviseren over onderwerpen die voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket in aanmerking komen.

Selectie onderwerpen voor voorwaardelijke toelating 2020

Ook dit jaar hebben partijen in de zorg de mogelijkheid gekregen om onderwerpen in te dienen voor de voorwaardelijke toelating. In totaal zijn er 5 onderwerpen ingediend. De ingediende dossiers worden momenteel beoordeeld en geselecteerd. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is betrokken bij de beoordeling en selectie van de onderwerpen en adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. ZonMw adviseert het Zorginstituut over de wetenschappelijke kwaliteit van de ingediende onderzoeksvoorstellen die voldoen aan een aantal vooraf gestelde selectiecriteria. In het bottom-up rapport presenteren we de geselecteerde interventies met een positief advies aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Verder bespreken we in het bottom-up rapport de overwegingen van beide commissies die hebben geleid tot de afwijzing van een onderwerp.

Voor informatie

Mw. M. Biegstraaten
E-mail: MBiegstraaten@zinl.nl

TijdlijnVoorwaardelijke toelating basispakket 2020 (bottom-up procedure)

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Federatie van producenten, importeurs en handelaren van medische producten (Nefemed)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
 • Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland (Nefarma)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)