Standpunt zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas - addendum

Het Zorginstituut heeft in 2009 de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) geduid en geconcludeerd dat deze zorg tot het basispakket behoort. Met het addendum van 2018 heeft het Zorginstituut de voorwaarden voor opname in het basispakket nader aangegeven. Dat addendum heeft betrekking op de zorg voor volwassenen. In dit addendum gaan we in op de zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas.

De zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas ziet er anders uit dan de zorg voor volwassenen met overgewicht of obesitas: er is sprake van ketenzorg en van een centrale zorgverlener. Tot in hoeverre behoort die zorg tot het basispakket van de Zvw? In het addendum gaan we hier op in: we maken duidelijk of en in hoeverre de verschillende taken van de centrale zorgverlener en onderdelen van het zorgaanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas tot de te verzekeren zorg behoren.

Het doel van dit addendum is tweeledig:

  • een verduidelijking waarin het Zorginstituut aangeeft in hoeverre de zorg tot de te verzekeren zorg kan worden gerekend en
  • een basis voor een prestatiebeschrijving door de NZa om eventueel een tarief te kunnen bepalen.

Zonder een inhoudelijke verduidelijking kan de NZa geen prestatiebeschrijving opstellen. Een Wmg-prestatiebeschrijving is op zijn beurt noodzakelijk voor contractering van de zorg door zorgverzekeraars.

Voor informatie

Jolanda Latta
Telefoon: 06 - 22 72 11 55
E-mail: JLatta@zinl.nl

Planning

Start 2019
Overleg betrokken partijen    2019 – 1e kwartaal 2020

Vergaren nadere (kwantitatieve) informatie en opstellen concept         

2e kwartaal 2020
Concept terugleggen bij betrokken partijen 3e kwartaal 2020

Vaststellen addendum door RvB Zorginstituut

3e kwartaal 2020

Betrokken partijen

  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven (RIVM-CGL)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • GGD Amsterdam
  • Maastricht UMC
  • Rijnstate Arnhem