Standpunt medisch-specialistische revalidatie (actualisering)

Zorginstituut Nederland heeft in juni 2015 een standpunt uitgebracht over medisch-specialistische revalidatie. Dit standpunt blijkt in de praktijk nog onvoldoende houvast te bieden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarom zal het Zorginstituut een nieuw standpunt voorbereiden over de te verzekeren prestatie medisch-specialistische revalidatie. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, met als doel nog meer duidelijkheid te verschaffen over de reikwijdte van medisch-specialistische revalidatie.

Plan van aanpak

Dit plan van aanpak beschrijft 4 deelprojecten die samen moeten leiden tot een duidelijkere indicatiestelling voor medisch-specialistische revalidatie (MSR):

 • Wanneer is sprake van een medisch-specialistische revalidatiebehandelindicatie?
 • Wanneer is MSR aangewezen, gelet op de samenhangende en complexe problematiek die de patiënt ondervindt en gelet op het zorgtraject dat de patiënt al heeft doorlopen?

Op basis van de uitkomsten van de 4 deelprojecten zal het Zorginstituut het standpunt uit 2015 actualiseren. De beroepsgroep kan de uitkomsten meenemen in de nota 'Indicatiestelling medisch-specialistische revalidatie'. Daarnaast kunnen de beroepsgroep en de zorgverzekeraars op basis van de resultaten een leidraad opstellen voor passende zorg voor mensen met een revalidatiebehoefte.

Voor informatie

Contactpersoon: Harald Miedema (projectleider)
E-mail: HMiedema@zinl.nl
Mobiel: 06 - 30 88 62 66

Planning

Stap in het proces Periode
Deelproject 1
Onderzoek naar scherper omschrijven van de indicatie voor revalidatiebehandeling
mei 2019 - 1e kwartaal 2020

Deelproject 2
Onderzoek naar operationalisatie van het begrip ‘complexe samenhangende problematiek'

2020
Deelproject 3
Verduidelijken van het begrip ‘stepped care
maart 2019 - 1e kwartaal 2020
Deelproject 4
Arbeidsrevalidatie en medisch-specialistische revalidatie
2019
Bijeenkomsten klankbordgroep Meerdere bijeenkomsten in 2019 en 2020
Bijeenkomsten werkgroep 'stepped care' 5 bijeenkomsten in 2019
Herziening standpunt 2021

Betrokken partijen

 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Revalidatie Nederland (RN)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Werkgroep Revalidatie Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)