Standpunt medisch-specialistische revalidatie (actualisering)

Zorginstituut Nederland heeft in juni 2015 een standpunt uitgebracht over medisch-specialistische revalidatie. Dit standpunt blijkt in de praktijk nog onvoldoende houvast te bieden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarom zal het Zorginstituut een nieuw standpunt voorbereiden over de te verzekeren prestatie medisch-specialistische revalidatie. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, met als doel nog meer duidelijkheid te verschaffen over de reikwijdte van medisch-specialistische revalidatie.

Plan van aanpak

Dit plan van aanpak beschrijft 4 deelprojecten die samen moeten leiden tot een duidelijkere indicatiestelling voor medisch-specialistische revalidatie (MSR):

 • Wanneer is sprake van een medisch-specialistische revalidatiebehandelindicatie?
 • Wanneer is MSR aangewezen, gelet op de samenhangende en complexe problematiek die de patiënt ondervindt en gelet op het zorgtraject dat de patiënt al heeft doorlopen?

Op basis van de uitkomsten van de 4 deelprojecten zal het Zorginstituut het standpunt uit 2015 actualiseren. De beroepsgroep kan de uitkomsten meenemen in de nota 'Indicatiestelling medisch-specialistische revalidatie'. Daarnaast kunnen de beroepsgroep en de zorgverzekeraars op basis van de resultaten een leidraad opstellen voor passende zorg voor mensen met een revalidatiebehoefte.

Voor informatie

Harald Miedema (projectleider)
Telefoon: 06 - 30 88 62 66
E-mail: HMiedema@zinl.nl

Planning

Deelproject 1: Afbakening van de indicatie voor revalidatiebehandeling
Start begin 2019
Eindrapport september 2019
Deelproject 2: Onderzoek naar betere operationalisatie van het begrip ‘complexe en samenhangende problematiek’
 
Start na afronding deelproject 1 3e kwartaal 2019
Eindrapport april - mei 2020
Deelproject 3: Verduidelijken van het begrip ‘stepped care
Start februari 2019
Eindrapport eind 2019
Deelproject 4: Relatie tussen arbeidsrevalidatie en medisch-specialistische revalidatie
Start begin 2019
Eindrapport september 2019
Bijeenkomsten klankbordgroep februari 2019
juni 2019
november 2019
Bijeenkomsten werkgroep vanaf februari 2019 elke 2 maanden
Herziening standpunt
Start begin 2020
Publicatie standpunt eind 2020

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Revalidatie Nederland (RN)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Werkgroep Revalidatie Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)