Standpunt medisch-specialistische revalidatie (actualisering)

Zorginstituut Nederland heeft in juni 2015 een standpunt uitgebracht over medisch-specialistische revalidatie. Dit standpunt blijkt in de praktijk nog onvoldoende houvast te bieden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarom zal het Zorginstituut een nieuw standpunt voorbereiden over de te verzekeren prestatie medisch-specialistische revalidatie. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, met als doel nog meer duidelijkheid te verschaffen over de reikwijdte van medisch-specialistische revalidatie.

Plan van aanpak

Dit plan van aanpak beschrijft 4 deelprojecten die samen moeten leiden tot een duidelijkere indicatiestelling voor medisch-specialistische revalidatie (MSR):

 • Wanneer is sprake van een medisch-specialistische revalidatiebehandelindicatie?
 • Wanneer is MSR aangewezen, gelet op de samenhangende en complexe problematiek die de patiënt ondervindt en gelet op het zorgtraject dat de patiënt al heeft doorlopen?

Op basis van de uitkomsten van de 4 deelprojecten zal het Zorginstituut het standpunt uit 2015 actualiseren. De beroepsgroep kan de uitkomsten meenemen in de nota 'Indicatiestelling medisch-specialistische revalidatie'. Daarnaast kunnen de beroepsgroep en de zorgverzekeraars op basis van de resultaten een leidraad opstellen voor passende zorg voor mensen met een revalidatiebehoefte.

Deelproject 1b: beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Eén van de wettelijke vereisten van de Zorgverzekeringswet is dat zorg alleen vergoed wordt uit het basispakket als de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Met andere woorden: als de zorg bij de betreffende indicatie(s) als effectief kan worden beschouwd. Het Zorginstituut zal vanwege de actualisering van het standpunt medisch-specialistische revalidatie beoordelen of de behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de indicatie chronische pijn. Partijen zijn in het voorjaar 2021 geconsulteerd. De conceptbeoordeling zal in februari 2022 worden besproken in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). De externe consultatie van het conceptstandpunt onder stakeholders volgt daarna. Afronding van de beoordeling staat gepland voor begin van het tweede kwartaal van 2022.

Voor informatie

Contactpersoon: Harald Miedema (projectleider)
E-mail: HMiedema@zinl.nl
Mobiel: 06 - 30 88 62 66

Planning

Stap in het proces Periode
Deelproject 1a
Onderzoek naar scherper omschrijven van de indicatie voor revalidatiebehandeling
mei 2019 - 1e kwartaal 2020

Deelproject 1b
Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk van MSR bij chronische pijn

februari 2021 - begin tweede kwartaal 2022

Deelproject 2
Onderzoek naar operationalisatie van het begrip ‘complexe samenhangende problematiek'

2020 - 1e kwartaal 2021
Deelproject 3
Verduidelijken van het begrip ‘stepped care
maart 2019 - 1e kwartaal 2020
Deelproject 4
Arbeidsrevalidatie en medisch-specialistische revalidatie
2019
Bijeenkomsten klankbordgroep meerdere bijeenkomsten in 2019 - 2021
Bijeenkomsten werkgroep 'stepped care' 5 bijeenkomsten in 2019
Consultatie standpunt eind eerste kwartaal 2022
Vaststelling herziene standpunt tweede kwartaal 2022

Betrokken partijen

 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Revalidatie Nederland (RN)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Werkgroep Revalidatie Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)