Register en Toetsingskader verbeteren

Zorginstituut Nederland stimuleert de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland. Dit doet het Zorginstituut onder meer door kwaliteitstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten (kwaliteitsproducten) te beoordelen aan de hand van het Toetsingskader, en daarna openbaar te maken via het Register. Om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg en de kwaliteit van het Register en het Toetsingskader zelf te kunnen blijven verbeteren, worden beide kwaliteitsinstrumenten periodiek geëvalueerd en doorontwikkeld. Daarom is het Zorginstituut onlangs met een project gestart.

Doel Toetsingskader en Register

Het Zorginstituut stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kwaliteitsproducten zoals kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten. De partijen in de zorg (organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze kwaliteitsproducten. Als zij een kwaliteitsproduct aan het Zorginstituut aanbieden, beoordeelt het Zorginstituut aan de hand van de criteria uit het Toetsingskader of dit product opgenomen kan worden in het openbare Register.

Het belangrijkste doel van het Toetsingskader is waarborgen dat kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten van goede kwaliteit zijn en dat ze goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat deze beschrijven wat goede zorg is, de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken en gebruikt kunnen worden bij het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Als een aangeboden kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria van het Toetsingskader, wordt het product opgenomen in het openbare Register. Dit Register is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland.

Herzien en doorontwikkelen

Het Zorginstituut heeft vanaf 2014 ervaring opgedaan met het Toetsingskader en het Register. Uit een interne evaluatie blijkt dat externe veranderingen een doorontwikkeling van het Toetsingskader en het Register noodzakelijk maken. Daarom is het Zorginstituut in april 2018 gestart met het project ‘Toekomst Register en Toetsingskader’. Hierin bepalen we hoe we het Register en Toetsingskader het beste kunnen inzetten en voeren we de benodigde veranderingen ook door.

Het project bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Herzie de visie van het Zorginstituut op de manier waarop het Register en het Toetsingskader moeten worden ingezet.
 2. Voer op basis van de herziene visie de doorontwikkeling van het Toetsingskader uit.

Voor informatie

Berend Mosk (projectleider)
E-mail: BMosk@zinl.nl
Telefoon: 06 - 46 84 68 41

Planning

Het project van het Zorginstituut loopt gelijktijdig met de wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wijziging geeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de bevoegdheid om een voorgedragen kwaliteitsstandaard niet in het Register op te nemen. Het ministerie van VWS streeft ernaar dat de wetswijziging uiterlijk 1 juli 2019 ingaat. Dat betekent dat de herziene visie en de doorontwikkeling van het Register en het Toetsingskader ook op 1 juli 2019 klaar moeten zijn.

Voor het herzien van de visie (het 1e onderdeel van het project) ziet de planning er als volgt uit:

Conceptvisie gereed    2e helft september 2018
Externe partijen raadplegen over conceptvisie 4 en 9 oktober 2018
Definitieve visie vaststellen door Raad van Bestuur van het Zorginstituut november 2018
Definitieve visie publiceren  december 2018

Betrokken partijen

 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Federatie Medisch Specialisten / Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KIMs)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Ministerie van VWS
 • Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO – na 1 januari 2019 AKWA)
 • Paramedisch Platform Nederland (PPN)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Vilans
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Zie ook