Register en Toetsingskader verbeteren

Zorginstituut Nederland stimuleert de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland. Dit doet het Zorginstituut onder meer door kwaliteitstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten (kwaliteitsinstrumenten) te beoordelen aan de hand van het Toetsingskader, en daarna openbaar te maken via het Register. Om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, herziet het Zorginstituut regelmatig zijn visie op het stimuleren van kwaliteitsverbetering van zorg met het Register en Toetsingskader. Dit gebeurt in samenwerking met partijen in de zorg die zich bezighouden met het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten. De meest recente herziening van de visie is in december 2018 afgerond. Het Zorginstituut werkt de komende maanden aan de doorontwikkeling van het Toetsingskader. 

Doel Toetsingskader en Register

Het Zorginstituut stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten. De partijen in de zorg (organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze kwaliteitsinstrumenten. Als zij een kwaliteitsinstrument aan het Zorginstituut aanbieden, beoordeelt het Zorginstituut aan de hand van de criteria uit het Toetsingskader of dit product opgenomen kan worden in het openbare Register. Dit Register is een centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland.

Het belangrijkste doel van het Toetsingskader is waarborgen dat kwaliteitsinstrumenten van goede kwaliteit zijn en dat ze goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat deze beschrijven wat goede zorg is, de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken en gebruikt kunnen worden bij het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Herzien en doorontwikkelen

Het Zorginstituut heeft vanaf 2014 ervaring opgedaan met het Toetsingskader en het Register. Uit een interne evaluatie blijkt dat externe veranderingen een doorontwikkeling van het Toetsingskader en het Register noodzakelijk maken. Daarom is het Zorginstituut in april 2018 gestart met het project 'Toekomst Register en Toetsingskader’. Hierin bepalen we hoe we het Register en Toetsingskader het beste kunnen inzetten en voeren we de benodigde veranderingen ook door.

Het project bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Herzie de visie van het Zorginstituut op het stimuleren van de continue kwaliteitsverbetering van zorg met het Register en Toetsingskader.
 2. Voer op basis van de herziene visie de doorontwikkeling van het Toetsingskader uit.

Voor informatie

Berend Mosk (projectleider)
E-mail: BMosk@zinl.nl
Telefoon: 06 - 46 84 68 41

Planning

Het project van het Zorginstituut loopt gelijktijdig met de wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wijziging geeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de bevoegdheid om een voorgedragen kwaliteitsstandaard niet in het Register op te nemen. Het ministerie van VWS streeft ernaar dat de wetswijziging uiterlijk 1 januari 2020 ingaat.

Het herzien van de visie (het 1e onderdeel van het project) is inmiddels afgerond. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft de visie op 12 december 2018 vastgesteld.

Visie op stimuleren van kwaliteitsverbetering van zorg met Register en Toetsingskader

Voor de doorontwikkeling van het Toetsingskader (het 2e deel van de opdracht) ziet de voorlopige planning er als volgt uit:

Opstellen wijzigingsvoorstellen Toetsingskader december 2018 - september 2019
Externe partijen consulteren over wijzigingsvoorstellen Toetsingskader september 2019- oktober 2019
Opstellen definitieve wijzigingsvoorstel Toetsingskader oktober 2019 – december 2019
Publicatie nieuwe versie Toetsingskader 1 januari 2020

Betrokken partijen

 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Federatie Medisch Specialisten / Kennisinstituut van Medisch Specialisten (FMS/KIMs)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Ministerie van VWS
 • Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO – na 1 januari 2019 AKWA)
 • Paramedisch Platform Nederland (PPN)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Vilans
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Zie ook