Register en Toetsingskader verbeteren

Zorginstituut Nederland stimuleert de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland. Dit doet het Zorginstituut onder meer door kwaliteitstandaarden en meetinstrumenten (kwaliteitsinstrumenten) te beoordelen aan de hand van het Toetsingskader, en daarna openbaar te maken via het Register. Om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, herziet het Zorginstituut regelmatig zijn visie op het stimuleren van kwaliteitsverbetering van zorg met het Register en Toetsingskader. Dit gebeurt in samenwerking met partijen in de zorg die zich bezighouden met het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten. De meest recente herziening van de visie is in december 2018 afgerond. Het Zorginstituut werkt de komende maanden aan de doorontwikkeling van het Toetsingskader. 

Doel Toetsingskader en Register

Het Zorginstituut stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten. De partijen in de zorg (organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze kwaliteitsinstrumenten. Als zij een kwaliteitsinstrument aan het Zorginstituut aanbieden, beoordeelt het Zorginstituut aan de hand van de criteria uit het Toetsingskader of dit product opgenomen kan worden in het openbare Register. Dit Register is de centrale plek voor informatie over afspraken over de kwaliteit van zorg in Nederland.

Het belangrijkste doel van het Toetsingskader is waarborgen dat kwaliteitsinstrumenten van goede kwaliteit zijn en dat ze goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat deze beschrijven wat goede zorg is, de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken en gebruikt kunnen worden bij het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Herzien en doorontwikkelen

Het Zorginstituut heeft vanaf 2014 ervaring opgedaan met het Toetsingskader en het Register. Uit een evaluatie bleek dat externe veranderingen een doorontwikkeling van het Toetsingskader en het Register noodzakelijk maken. Daarom is het Zorginstituut in april 2018 gestart met een project waarin we bepalen hoe we het Register en Toetsingskader in de toekomst het beste kunnen inzetten. Dit project bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Herzien van de visie van het Zorginstituut op het stimuleren van de continue kwaliteitsverbetering van zorg met het Register en Toetsingskader.
 2. Doorontwikkelen van het Toetsingskader op basis van de herziene visie.

Het eerste onderdeel van het project (het herzien van de visie) is afgerond. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft deze visie op 12 december 2018 vastgesteld: Visie op stimuleren van kwaliteitsverbetering van zorg met Register en Toetsingskader

Schriftelijke consultatie herzien Toetsingskader

De herziene versie van het Toetsingskader was in januari 2020 in concept gereed. De openbare consultatie van deze versie 3.0 liep van 23 januari tot en met 19 februari 2020. In deze periode konden organisaties in de zorg schriftelijk reageren op de duidelijkheid, toepasbaarheid en volledigheid van de voorgestelde criteria in het Toetsingskader.

Consultatiebijeenkomst

Na de schriftelijke consultatie organiseerde het Zorginstituut op 12 maart 2020 een bijeenkomst. Hier zijn we met partijen in gesprek gegaan over aandachtspunten die uit de consultatie naar voren zijn gekomen.

Voor informatie

Contactpersoon: Berend Mosk (projectleider)
E-mail: Toetsingskader@zinl.nl
Mobiel: 06 - 26 30 21 50

Planning

Voor de doorontwikkeling van het Toetsingskader (het tweede deel van de opdracht) ziet de planning er als volgt uit:

Planning van het project
Stap in het proces Datum
Opstellen wijzigingsvoorstellen Toetsingskader december 2018 - januari 2020
Externe partijen consulteren over wijzigingsvoorstellen Toetsingskader 23 januari t/m 19 februari 2020
Consultatiebijeenkomst 12 maart 2020
Opstellen definitief Toetsingskader maart - november 2020
Publicatie nieuwe versie Toetsingskader 1 januari 2021

Betrokken partijen

 • Actiz

 • Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ)

 • Amsterdam UMC

 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)

 • Federatie Medisch Specialisten / Kennisinstituut van Medisch Specialisten (FMS/KIMs)

 • Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL)

 • Federatie van VSV's

 • Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZL)

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

 • Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP)

 • Ministerie van VWS

 • Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)

 • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)

 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

 • Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

 • Paramedisch Platform Nederland (PPN)

 • Patiëntenfederatie Nederland

 • Pharos

 • Stichting Kind en Ziekenhuis

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

 • Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)

 • Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

 • Vilans

 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)