Register en Toetsingskader verbeteren

Zorginstituut Nederland stimuleert de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland. Dit doet het Zorginstituut onder meer door kwaliteitstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten (kwaliteitsinstrumenten) te beoordelen aan de hand van het Toetsingskader, en daarna openbaar te maken via het Register. Om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, herziet het Zorginstituut regelmatig zijn visie op het stimuleren van kwaliteitsverbetering van zorg met het Register en Toetsingskader. Dit gebeurt in samenwerking met partijen in de zorg die zich bezighouden met het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten. De meest recente herziening van de visie is in december 2018 afgerond. Het Zorginstituut werkt in 2019 aan de doorontwikkeling van het Toetsingskader. 

Doel Toetsingskader en Register

Het Zorginstituut stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten. De partijen in de zorg (organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze kwaliteitsinstrumenten. Als zij een kwaliteitsinstrument aan het Zorginstituut aanbieden, beoordeelt het Zorginstituut aan de hand van de criteria uit het Toetsingskader of dit product opgenomen kan worden in het openbare Register. Dit Register is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland.

Het belangrijkste doel van het Toetsingskader is waarborgen dat kwaliteitsinstrumenten van goede kwaliteit zijn en dat ze goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat deze beschrijven wat goede zorg is, de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken en gebruikt kunnen worden bij het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Herzien en doorontwikkelen

Het Zorginstituut heeft vanaf 2014 ervaring opgedaan met het Toetsingskader en het Register. Uit een evaluatie bleek dat externe veranderingen een doorontwikkeling van het Toetsingskader en het Register noodzakelijk maken. Daarom is het Zorginstituut in april 2018 gestart met een project waarin we bepalen hoe we het Register en Toetsingskader in de toekomst het beste kunnen inzetten. Dit project bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Herzie de visie van het Zorginstituut op het stimuleren van de continue kwaliteitsverbetering van zorg met het Register en Toetsingskader.
 2. Voer op basis van de herziene visie de doorontwikkeling van het Toetsingskader uit.

Voor informatie

Berend Mosk (projectleider)
E-mail: BMosk@zinl.nl
Telefoon: 06 - 46 84 68 41

Planning

Het herzien van de visie (het 1e onderdeel van het project) is inmiddels afgerond. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft de visie op 12 december 2018 vastgesteld: Visie op stimuleren van kwaliteitsverbetering van zorg met Register en Toetsingskader

Voor de doorontwikkeling van het Toetsingskader (het 2e deel van de opdracht) ziet de voorlopige planning er als volgt uit:

Opstellen nieuwe versie Toetsingskader 2019
Externe partijen consulteren over nieuwe versie Toetsingskader 1e kwartaal 2020
Opstellen definitieve nieuwe versie Toetsingskader 2e kwartaal 2020
Publicatie nieuwe versie Toetsingskader (begin) 3e kwartaal 2020

Betrokken partijen

 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Federatie Medisch Specialisten / Kennisinstituut van Medisch Specialisten (FMS/KIMs)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Ministerie van VWS
 • Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO – na 1 januari 2019 AKWA)
 • Paramedisch Platform Nederland (PPN)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Vilans
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)