Palliatieve zorg

De Stuurgroep Palliatieve Zorg heeft het Zorginstituut gevraagd om als onafhankelijke partij de problemen rondom de palliatieve zorg te inventariseren.

In 2014 is het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart. Het NPPZ bestaat uit activiteiten vanuit de overheid en het ZonMw-programma Palliantie. In 2021 is het programma Palliantie II gestart. Het doel van dit programma is om de palliatieve zorg in Nederland te verbeteren. Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit van leven en sterven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ook hun naasten worden in de zorg betrokken.

Problemen inventariseren en oplossingen verkennen

Met een brede vertegenwoordiging van patiënten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bespreekt het Zorginstituut de geïnventariseerde problemen. Samen verkennen deze partijen welke oplossingen mogelijk zijn.

Acties

Op 3 oktober 2019 kwamen de betrokken partijen voor het laatst fysiek bijeen bij het Zorginstituut. Op die dag zijn de volgende acties afgesproken.

Overzicht contactgegevens zorgverzekeraars

Een overzicht met contactgegevens van zorgverzekeraars wordt gepubliceerd op websites van:

  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN; openbaar toegankelijke plek);
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
  • Palliaweb.nl;
  • Fibula.nl;
  • Actiz (Actiz verzoekt zorgaanbieders daarnaast om dit overzicht op hun eigen website te plaatsen);
  • V&VN benadert het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap (NWG) om het overzicht te publiceren.

De contactgegevens van de zorgverzekeraars zijn onder meer te vinden op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zie: overzicht contactinformatie.

Afschaffing terminaliteitsverklaring

In een terminaliteitsverklaring staat dat iemand een levensverwachting heeft van minder dan 3 maanden. Deze verklaring is alleen nog nodig voor de inzet van Zvw-zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) of voor de inzet van extra Wlz-zorg in de vorm van een pgb.   
Bij een pgb-aanvraag voor Zvw-zorg in de laatste levensfase is nog een terminaliteitsverklaring nodig. Dat komt doordat de zorg in de laatste levensfase een uitzondering is op de voorwaarde voor een pgb dat de zorg langer dan een jaar nodig moet zijn. Ook voor opname in een hospice wordt nog een terminaliteitsverklaring gevraagd.

Meer informatie over de afschaffing van de terminaliteitsverklaring is te vinden op de website Palliaweb van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wat er van zorgverleners wordt verwacht is te vinden op de website van (Ont)Regel de Zorg.

Gebruik van de term ‘intensieve zorg’ in plaats van de term ’24-uurszorg’

De indicatie van de wijkverpleegkundige is leidend voor het bepalen van de omvang van de noodzakelijke palliatieve zorg thuis. De omvang van die zorg is afhankelijk van de situatie van de verzekerde en hoeft geen 24-uurszorg te zijn. Palliatieve zorg is meestal intensieve zorg, maar is zelden 24-uurszorg.

Evaluatie van de actiepunten

Het Zorginstituut evalueert de actiepunten en de stand van zaken in april of mei 2021. Oorspronkelijk zou de evaluatie plaatsvinden in 2020, maar vanwege de druk op de zorg door corona is die een jaar uitgesteld.

Voor informatie

Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Aster de Lange
E-mail: alange@zinl.nl
Mobiel: 06 - 21 70 62 96