Pakketadvies: Clusteren van combinatiepreparaten en spookclusters

Onlangs heeft de minister voor Medische Zorg Zorginstituut Nederland gevraagd om adviezen over het clusteren van bepaalde (groepen van) onderling vervangbare geneesmiddelen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het gaat om combinatiepreparaten (geneesmiddelen met meer dan 1 werkzame stof in een vaste combinatie) en de zogenaamde spookclusters (clusters in het GVS die slechts 1 product bevatten).

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Een extramuraal geneesmiddel (geneesmiddel op recept van een arts verkrijgbaar bij de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop deze middelen worden geplaatst. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden in 1 cluster geplaatst op bijlage 1A. Hierbij kan een vergoedingslimiet gelden. Elk cluster bevat tenminste 1 betalingsvrij geneesmiddel. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

Modernisering GVS

Aanleiding voor dit verzoek is het voorgenomen besluit van de minister om het GVS te moderniseren. Dit verzoek is een voorbereiding op dit besluit.

Combinatiepreparaten

Combinatiepreparaten (geneesmiddelen met meer dan 1 werkzame stof in een vaste combinatie) werden tot nu toe vaak in een Y-cluster of op bijlage 1B van het GVS geplaatst. De vergoedingslimieten van de combinatiepreparaten werden tot nu toe anders berekend dan de vergoedingslimieten van de monopreparaten.

Met de modernisering van het GVS wil het ministerie van VWS de gebruikelijke rekensystematiek voor geneesmiddelen in het GVS ook toepassen op combinatiepreparaten. Het uitgangspunt hierbij is dat er na herberekening van de vergoedingslimieten ook bij de combinatiepreparaten tenminste 1 bijbetalingsvrij middel beschikbaar komt.

Om de reguliere rekensystematiek te kunnen gebruiken voor combinatiepreparaten, moeten deze middelen eerst daadwerkelijk in 1 cluster geplaatst worden. De minister voor Medische Zorg verzoekt het Zorginstituut daarom te adviseren welke combinatiepreparaten in het GVS met elkaar geclusterd kunnen worden en welke niet. De minister vraagt daarbij aandacht te besteden aan de geneesmiddelen tegen hiv en hepatitis C die een uitzonderingspositie hebben in het GVS.

Spookclusters

Spookclusters zijn clusters op bijlage 1A waarin slechts 1 product zit, soms met een bijbetaling. VWS overweegt om spookclusters in het GVS op te heffen door de middelen zo mogelijk te clusteren, als ze onderling vervangbaar zijn met andere middelen. Het Zorginstituut is gevraagd te adviseren over de onderlinge vervangbaarheid van producten die op dit moment in een spookcluster zitten.

Open consultatie

Voordat het Zorginstituut een definitief advies uitbrengt aan de minister bieden wij belanghebbende partijen de gelegenheid om schriftelijk hun visie op het concept te geven.

Omdat in dit advies meer dan 1000 producten zijn beoordeeld op hun onderlinge vervangbaarheid, kiest het Zorginstituut voor een open consultatie. Iedereen die wil reageren op het advies wordt uitgenodigd om vóór 26 november 2020 schriftelijk te reageren. Een link naar het conceptrapport vindt u boven- en onderaan deze webpagina.

Planning

Het advies van het Zorginstituut wordt opgesplitst in 2 delen. In het eerste deel worden de combinatiepreparaten beoordeeld op de onderlinge vervangbaarheid. In het tweede deel gaat het Zorginstituut in op de onderlinge vervangbaarheid van producten in spookclusters. Een planning voor de tweede tranche wordt begin 2021 bekendgemaakt.

Planning eerste deel

Planning van het project
Stap in het proces Datum
Start dossier mei 2020
Start consultatie 26 oktober 2020 (reactietermijn: 1 maand)
Eind consultatie 26 november 2020
Bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) n.v.t.
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) n.v.t.
Publicatie advies april 2021

Betrokken partijen

Open consultatie.