Monitor sluisgeneesmiddelen in de praktijk

Zorginstituut Nederland publiceert in juli 2021 de eerste ‘Monitor sluisgeneesmiddelen in de praktijk’. Sluisgeneesmiddelen zijn nieuwe geneesmiddelen die vanwege de te verwachte hoge prijs tijdelijk uit het basispakket worden gehouden. Deze geneesmiddelen worden door de minister voor Medische Zorg in de zogenaamde ‘Sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Als de minister na de beoordeling van een sluisgeneesmiddel door het Zorginstituut besluit om het middel te vergoeden uit het basispakket, monitort het Zorginstituut de inzet van deze middelen.

Doel van de monitor

Het doel van de monitor sluisgeneesmiddelen is om inzicht te geven in de inzet van sluisgeneesmiddelen in de huidige zorgpraktijk. Dat gebeurt op basis van declaratiegegevens en interviews. We volgen de ontwikkelingen van de patiëntaantallen en de kosten van deze groep geneesmiddelen. Zo krijgen we inzicht in hoe en hoe vaak ze worden gebruikt. We brengen in deze monitor bovendien de voortgang in kaart van het gepast gebruik van 3 geneesmiddelen. Met gepast gebruik bedoelen we de afspraken die in de pakketadviezen zijn opgenomen over de inzet van deze geneesmiddelen. De 3 geneesmiddelen die we in de monitor bespreken zijn:

Het is belangrijk om te onderzoeken hoe de pakketadviezen van sluisgeneesmiddelen in de praktijk worden toegepast. Het Zorginstituut voert verschillende werkzaamheden uit om te bewaken dat het basispakket bestaat uit kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dit noemen wij pakketbeheer. Eén van die werkzaamheden is het evalueren van de toepassing van adviezen in de praktijk. Door evaluaties te doen, kan het Zorginstituut bijvoorbeeld zaken (opnieuw) agenderen, geneesmiddelen (her)beoordelen of de nodige signalen afgeven aan partijen.

Wel of geen vergoeding uit basispakket van (te) dure geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt noemen we intramurale geneesmiddelen. Deze middelen worden meestal zonder bijzondere (prijs)afspraken toegelaten tot het basispakket. Als nieuwe middelen veel kosten, kan de minister voor Medische Zorg besluiten om deze tijdelijk uit het pakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. In de periode dat het geneesmiddel in de sluis zit, adviseert het Zorginstituut de minister of het wel of niet vergoed kan worden uit het basispakket. De fabrikant van het middel moet hiervoor een dossier indienen bij het Zorginstituut. De minister voor Medische Zorg onderhandelt in dezelfde periode met de fabrikant over de prijs. En er is tijd voor het maken van afspraken over gepast gebruik met de artsen die het middel toedienen. Gepast gebruik houdt in: een behandeling die in medisch opzicht het beste is voor de patiënt en niet duurder is dan nodig.

Meer informatie staat op de pagina ‘Sluis voor dure geneesmiddelen’.

Voor informatie

Voor meer informatie over de monitor sluisgeneesmiddelen kunt u contact opnemen met:

Lisanne Dennesen
E-mail: ldennesen@zin.nl

Planning

Planning van het project
Stap in het proces Datum
Start dossier januari 2020
Consultatie bij betrokken partijen april 2021
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) juni 2021
Publicatie van de monitor juli 2021