Kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht

De Kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht is in 2018 op de Meerjarenagenda van Zorginstituut Nederland geplaatst door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De betrokken zorgaanbieders, koepelorganisaties en patiëntenorganisaties bieden de standaard eind november 2019 aan bij het Zorginstituut. Dit gebeurt samen met een implementatieplan en patiënteninformatie. Aanvankelijk zou de standaard al op 1 maart 2019 worden opgeleverd, maar nu deze tegelijk met het implementatieplan en de patiënteninformatie wordt aangeboden is de datum verschoven.

Nauwkeurige overdracht van medicatiegegevens

Het Zorginstituut biedt de betrokken zorgaanbieders, koepelorganisaties en patiëntenorganisaties samen met VWS ondersteuning bij het opleveren van de nieuwe standaard en de ontwikkeling van het implementatieplan.

Een nauwkeurige overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners is nodig om patiënten en cliënten goede zorg te kunnen bieden. Door betrokken partijen in het veld is de afgelopen jaren meerdere malen geprobeerd eenduidige afspraken over het proces van  medicatieoverdracht op te nemen in een richtlijn. Steeds strandden initiatieven op de uitvoerbaarheid en daarmee de naleving ervan. De voornaamste reden: zonder een goede elektronische gegevensuitwisseling blijken gemaakte afspraken in de praktijk niet uitvoerbaar.

Herziening Richtlijn Medicatieoverdracht

Er wordt al langer door partijen gehamerd op de noodzaak van een uitvoerbare richtlijn voor medicatieoverdracht. In 2017 is er al een (concept) leidraad voor medicatieoverdracht ontwikkeld. In 2018 is die vertaald naar een conceptrichtlijn. Dit concept is nog niet door alle betrokken partijen goedgekeurd, maar alle partijen zien het wel als vertrekpunt voor zowel de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard als het implementatieplan.

Noodzaak van een standaard

Door het ontbreken van een eenduidige aanpak voor medicatieoverdracht weten zorgaanbieders niet tot in detail welke medicijnen en behandelingen patiënten al krijgen wanneer zij na een doorverwijzing op het spreekuur verschijnen. Actuele gegevens worden tussen zorgverleners nog onvoldoende uitgewisseld, bijvoorbeeld wijzigingen in doseringen of het eerder stoppen of juist langer toedienen van medicatie. Vaak hebben zorgverleners hierdoor een incompleet beeld van de medicatie van een patiënt. Dit brengt risico’s voor goede zorg met zich mee, met name voor kwetsbare patiëntengroepen. Het ontbreken van een eenduidig proces voor medicatieoverdracht kost daarnaast onnodig tijd en veroorzaakt extra lastendruk omdat iedere nieuwe zorgaanbieder waarnaar een patiënt wordt doorverwezen een overzicht moet opstellen.

Plaatsing op de Meerjarenagenda

Door de standaard voor medicatieoverdracht op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut te plaatsen committeren de betrokken partijen zich aan het bereiken van overeenstemming en daarmee naleving van de standaard. Als veldpartijen de opleverdatum van een kwaliteitsproduct niet halen, kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht gebruiken. Als de kwaliteitsstandaard klaar is, wordt deze in het Register van het Zorginstituut opgenomen en is het openbaar.

Planning

Op 23 juli 2018 is de Kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht op de Meerjarenagenda geplaatst. Opleverdatum van zowel de standaard als het implementatieplan is 1 november 2019.

Betrokken partijen

 • Actiz  
 • Associatie van Ketenapotheken (ASKA)  
 • Federatie Medisch Specialisten (Federatie)  
 • Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)  
 • Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland)  
 • Ineen  
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)  
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)  
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT)  
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)  
 • Nederlandse Apothekers Coöperatie (NAPCO)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)  
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)  
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)   
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)  
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)  
 • Patiëntenfederatie Nederland  
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  
 • Verenso  
 • V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners  
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)