Geneeskundige zorg: Eerstelijnsverblijf

Het eerstelijnsverblijf is sinds 1 januari 2017 onderdeel van het basispakket aan zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Zorginstituut denkt mee over de verdere inhoudelijke ontwikkeling van deze vorm van geneeskundige zorg.

Tijdelijk verblijf

Eerstelijnsverblijf is tijdelijk verblijf in een instelling en is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie of betreft palliatief terminale zorg.
Het omvat ‘verblijf in verband met zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’. Hieronder verstaan we generalistische geneeskundige zorg, de niet medisch-specialistische zorg. Bij het eerstelijnsverblijf is de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde of de arts verstandelijk gehandicapten verantwoordelijk voor de geneeskundige zorg.

Eerstelijnsverblijf staat beschreven in artikel 2.12 van het Besluit zorgverzekering.

Doorontwikkeling

Een aantal aspecten van deze vorm van zorg staan voor 2018 op de agenda:

 • Wat is goede zorg binnen het eerstelijnsverblijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden binnen deze zorgvorm?
 • Hoe verhoudt eerstelijnsverblijf zorg zich tot andere zorgvormen?

Daarnaast besteden we aandacht aan preventie van eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld door te verduidelijken wat een specialist ouderengeneeskunde in de omgeving van de cliënt kan doen om eerstelijnsverblijf te voorkomen.

Afbakening met andere zorgvormen

Er zijn veel vragen over de verhouding tussen eerstelijnsverblijf-zorg in de eigen omgeving en geriatrische revalidatiezorg. We denken samen met de NZa en VWS na over hoe deze zorgvormen zich in de toekomst tot elkaar kunnen verhouden, qua inhoud, aanspraak en bekostiging. Op onderdelen ondernemen we activiteiten.

Voor informatie

Carel Mastenbroek
Telefoon: 020 - 797 8657
E-mail: cmastenbroek@zinl.nl

Betrokken partijen

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederland Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Verenso