Geriatrische revalidatiezorg

De geriatrische revalidatiezorg is nu nog apart geregeld in het Besluit zorgverzekering (Bzv). Omdat tegenwoordig ook 'de zorg door de specialist ouderengeneeskunde’ onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, zijn er vragen over de verhouding tussen deze 2 aanspraken. Het ministerie van VWS vraagt het Zorginstituut daarom om een advies.

Multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen

Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie. De zorg richt zich op het herstel van functioneren en het liefst een terugkeer naar de oude woonsituatie. Omdat de specialist  ouderengeneeskunde ook met zijn volledige arsenaal onder de Zorgverzekeringswet valt, is het de vraag of er straks niet teveel is geregeld in het Besluit zorgverzekering. 

Het ministerie van VWS stelt daarom de vraag of de aparte aanspraak in artikel 2.5c van het Besluit zorgverzekering kan komen te vervallen. Het ministerie vraagt ons om daarbij aandacht te besteden aan de zorginhoud, de afbakening met andere zorgvormen en de geriatrische revalidatiezorg voor Wlz-geïndiceerden.

Het Zorginstituut geeft in het vierde kwartaal van 2021 antwoord op de vraag van VWS. En besteedt aandacht aan de inhoud van deze zorg en hoe deze zorg zich verhoudt ten opzichte van de zorg in het eerstelijnsverblijf en de (nieuwe) geneeskundige zorg in de eerste lijn. Het Zorginstituut gaat in gesprek met professionals, wetenschappers en zorgaanbieders. Ook de vraag over de aanspraak op deze zorg voor Wlz-geïndiceerden wordt beantwoord.

Voor informatie

Carel Mastenbroek
Telefoon: 06 - 20 86 77 88
E-mail: cmastenbroek@zinl.nl

Planning

De beantwoording van de vragen van het ministerie van VWS staat gepland in het vierde kwartaal van 2021. 

Betrokken partijen

  • ActiZ
  • Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Verenso
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)