Tussen wal en schip

Onderzoek naar de situatie van mensen met een psychiatrische diagnose in combinatie met andere problematiek die zijn afgewezen voor Wlz zorg. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van eventuele problemen zodat Zorginstituut Nederland kan adviseren over eventuele aanpassingen in de uitvoering of aanpassingen van de regelgeving.

Verschillende domeinen

Sinds 1 januari 2015 zijn de wettelijke regelingen voor mensen met een beperking en een psychische stoornis gewijzigd. Dat betekent dat voorzieningen voor en zorg aan deze cliënten nu wellicht vanuit een ander domein worden geregeld en betaald dan wat tot dan toe gebruikelijk was. Afhankelijk van het soort beperking of combinatie van beperkingen komen jongeren tot en met 18 in aanmerking voor zorg op basis van de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) of op basis van een combinatie van de Jeugdwet met de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wlz. Volwassenen met beperkingen zijn aangewezen op de Zvw, de Wlz en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en in sommige gevallen in combinatie met de Jeugdwet.  

Vanuit AWBZ niet zomaar over naar de Wlz

De grootste verandering was de gedeeltelijke vervanging van de AWBZ door de Wlz. Mensen die voor 2015 terecht hadden gekund in de AWBZ, komen nu niet zomaar terecht in de Wlz. De toegangseisen voor de Wlz zijn namelijk aanzienlijk aangescherpt. Of mensen die vroeger een AWBZ-indicatie zouden hebben gekregen, maar nu geen Wlz-indicatie krijgen, nu de juiste zorg krijgen, is niet op voorhand duidelijk. Op basis van de afgelopen 2 jaarrapportages van de MEE-organisatie en de geschillen die aan ons zijn voorgelegd, is er reden aan te nemen dat sommige (groepen) mensen tegen problemen aanlopen bij het verkrijgen van de juiste zorg.

Vraagstelling van het onderzoek

Welke problemen ervaren mensen die zowel een psychische stoornis als een andere beperking of ziekte hebben, bij het verkrijgen van passende zorg na afwijzing van een Wlz-aanvraag?

Subvragen:

  1. Hoeveel mensen met een psychische stoornis hebben een Wlz-indicatie aangevraagd, maar niet gekregen of hebben na afloop van het overgangsrecht hun Wlz-zorg verloren?
  2. Welke problemen ervaren deze patiënten/cliënten eventueel bij het vinden van een passend aanbod aan zorg of vergoeding/betaling van passende zorg?

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van eventuele problemen zodat het Zorginstituut kan adviseren over eventuele aanpassingen in de uitvoering of aanpassingen van de regelgeving.

Planning

Het onderzoek is gestart in oktober 2017 en loopt tot 1 september 2018.