Toekomstbestendig pakketbeheer

Er komen nieuwe typen, gepersonaliseerde geneesmiddelen en andere innovaties op ons af. Hierbij moeten wij scherp krijgen of, en zo ja, hoe die met (bestaande) onderzoekstechnieken onderzocht kunnen worden. Bijvoorbeeld hoe kunnen individuele behandelkeuzen worden gegeneraliseerd naar pakketbeslissingen? Dit roept de vraag op, voor toekomstig pakketbeheer, hoe we zicht krijgen op nieuwe interventies en hun verwachte meerwaarde en vervolgens hoe we de beschikbare evidence (gegevens over effectiviteit) kunnen toetsen op (kosten)effectiviteit.

Project toekomstbestendig pakketbeheer
Het Zorginstituut bekijkt of de werkwijze die nu wordt toegepast bij pakketbeheer nog steeds aansluit bij de verwachte ontwikkelingen in de zorg. Meer informatie over dit project is te vinden op de pagina 'Project toekomstbestendig pakketbeheer: kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg, nu en in de toekomst'.

Academische werkplaats

HTA&A / Verzekerde zorg (UIPS & ESHPM)

Health Technology Assessment en Appraisal (HTA&A) is een academische werkplaats waarin het Zorginstituut samenwerkt  met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Universiteit Utrecht. De academische werkplaats HTA&A heeft als doel een brug te vormen tussen onderzoek en beleid. Hierbij is er aandacht voor onderzoek dat direct gerelateerd is aan beleidsproblemen en worden de onderzoeken zoveel mogelijk in samenspraak met de beleidsadviseurs opgezet. De focus van het onderzoek ligt daarbij op de taken van het Zorginstituut rondom pakketbeheer (Health Technology Assessment en Appraisal) en de daarbij horende commissies, de  Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP). Daarnaast vindt er ook onderzoek plaats naar bredere onderwerpen. Naast bijbehorende promotietrajecten binnen HTA&A worden er 2 agenderingsonderzoeken uitgevoerd, met als onderwerp ziektemodellen en marginale farma-economie.

Leerstoel 'Beleid en onderzoek voor sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg'

De leerstoel 'Beleid en onderzoek voor sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg' maakt deel uit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Het onderzoek binnen de leerstoel is gericht op sturingsvraagstukken met betrekking tot doelmatigheid en kwaliteit van zorg, met specifieke aandacht voor de rol van de overheid ten opzichte van private partijen en op de inbreng van het burger- en patiëntperspectief in deze vraagstukken.

Per 1 april 2018 is prof. dr. Diana Delnoij benoemd als bijzonder hoogleraar 'Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg'. Delnoij doet onderzoek doen naar de rol van het Zorginstituut in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg, in het bijzonder naar de inbreng van burgers en patiënten.

Onderzoek naar gebruik ziektemodellen bij pakketbeheer

In opdracht van het Zorginstituut heeft het RIVM in 2020 samen met de universiteiten van Twente, Maastricht, Groningen en Utrecht verkend hoe het Zorginstituut met ziektemodellen kan gaan werken. Deze ziektemodellen zouden het Zorginstituut kunnen helpen bij het adviseren over de vergoedingen van bijvoorbeeld medicijnen uit het basispakket. Mede op basis van dit rapport beslist het Zorginstituut of en hoe zij verder gaan met ziektemodellen.

Het gehele rapport is te bekijken via de website van het RIVM. Het rapport is in het Engels: