Regulier onderzoek

Het Zorginstituut heeft wettelijke taken op het gebied van kwaliteit van zorg, pakketbeheer en Zinnige Zorg. Hierbij maken wij gebruik van onderzoek ter ondersteuning en versterking van onze werkzaamheden. Onderzoeksvragen voor deze taken worden uitgezet via het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS).

Kwaliteitstaken

Onze werkwijzen en procedures staan ten dienste van continue kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg. Iedereen moet toegang hebben tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. Ter ondersteuning en versterking van deze werkzaamheden zetten wij onderzoek uit. Deze onderzoeken zijn divers van aard. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoek naar overlap in aanlevering kwaliteitsgegevens bij meerdere kwaliteitsstandaarden, onderzoek naar succesfactoren van uitkomstinformatie of een internationale vergelijking van interventies bij kwetsbare ouderen thuis.

Pakkettaken

Uit de pakkettaken van het Zorginstituut komt ook onderzoek voort, bijvoorbeeld voor pakketadviezen en duidingen. Veel effectiviteitsstudies worden uitbesteed aan onderzoeksgroepen. Bijvoorbeeld onderzoek naar effectiviteit bij lage rugklachten of onderzoek naar de effectiviteit van CAR-T.

Zinnige Zorg

Elke verzekerde moet erop kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Daarom onderzoekt het Zorginstituut of de diagnostiek en de therapeutische interventies die in het basispakket zitten op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. Dit doen we in Zinnige Zorg-trajecten, waarbij we samenwerken met patiënten, zorgverleners, zorginstellingen en verzekeraars. Ook in deze trajecten zetten we onderzoek uit, bijvoorbeeld richtlijnonderzoeken of internationale vergelijkingen. De Zinnige Zorg-trajecten per aandoeningsgebied zijn te vinden op de pagina 'Zinnige Zorg'.

Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)

Iedereen kan zich aanmelden voor het DAS-aanbestedingssysteem. Hierin wordende onderzoeksopdrachten gepubliceerd waarop  onderzoekspartijen kunnen inschrijven. Via onderstaande link kunt u meer informatie lezen en inschrijven voor DAS.

DAS-aanbestedingssysteem

Of stuur een e-mail naar infoO&W@zinl.nl.