Project kwetsbare ouderen thuis

Inventarisatie van knelpunten en oplossingsrichtingen in de zorg voor kwetsbare ouderen thuis.

Samen met veldpartijen onderzoeken we:

  • Hoe de zorg voor kwetsbare ouderen thuis nu en in de toekomst moet worden vorm gegeven.
  • Hoe kunnen de ervaren knelpunten worden opgelost?
  • Welke best practices zijn er?

We volgen daarbij de patient journey van de kwetsbare oudere: thuis, acute fase, vervolgzorg thuis of tijdelijk elders. Deze 3 fases worden afgezet tegen de domeinen zorginhoud, bekostiging en wet- en regelgeving. Zo ontstaan een matrix waarin de samenhang tussen de knelpunten, de oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen zichtbaar wordt.

Het onderzoek is gestart in november 2017 en wordt afgerond in april 2018.