Passende zorginnovaties

Zorginstituut Nederland heeft de taak om passende zorg te bevorderen. De aanleiding hiervoor heeft het Zorginstituut samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geschetst in het rapport ‘Samenwerken aan Passende Zorg: de toekomst is nú’. De zorg in Nederland ontwikkelt zich voortdurend, en passende inzet van medisch-technologische innovaties is een belangrijk aandachtspunt vanuit het oogpunt van passende zorg. In dit verband voert het Zorginstituut enkele activiteiten uit, waaronder het aanbesteden van verkenningsonderzoeken naar de instroom van innovatievoorbeelden in het verzekerde pakket. 

Participatief onderzoek

De verkenningen worden op een participatieve manier uitgevoerd, dat wil zeggen samen met de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, toepassing en beoordeling van medisch-technologische innovaties in Nederland. Deze participatieve aanpak zorgt ervoor dat diverse partijen een zelfde doel nastreven (dat wil zeggen passende inzet van zorginnovaties) en op hun rol hierin reflecteren. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreid literatuuronderzoek, stakeholder interviews en een bijeenkomst met de betrokken partijen (de zogenoemde whole system in the room -benadering).

Resultaten van de reeks

De onderzoeksreeks Passende zorginnovaties creëert bewustwording over de potenties en de obstakels rondom passende inzet en opschaling van nieuwe medisch-technologische innovaties. Ook verduidelijkt het wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft en hoe partijen in gezamenlijkheid tot werkbare afspraken kunnen komen. Het Zorginstituut gebruikt zelf de inzichten uit deze reeks onder andere voor de doorontwikkeling van zijn taken.