Gebruik van data

Voor Passende zorg, pakketbeheer en fondsbeheer moeten we ons steeds vaker bedienen van data uit de klinische praktijk en van administratieve data. Onderzoek moet uitwijzen welke data een betrouwbaar beeld kunnen schetsen van wanneer voor welke patiënt sprake is van goede zorg, of deze zorg wordt geleverd en tegen welke kosten.

Onderzoekswerkplaats

Onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’ - samenwerking Nivel en het Zorginstituut

Per 1 juli 2020 is de onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’ gestart. Binnen deze onderzoekswerkplaats wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd op basis van routinematig vastgelegde zorggegevens. Routine zorgdata zijn data die in het zorgproces worden vastgelegd voor het zorgproces of de administratieve afhandeling. In de onderzoekswerkplaats werkt het Zorginstituut (allereerst) samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg (Nivel). Binnen deze samenwerking worden kennis en expertise over de zorg, het zorgstelsel en de aard en bruikbaarheid van routine zorgdata bijeengebracht. Daarnaast wordt binnen de werkplaats een flexibele en toegankelijke data-infrastructuur gecreëerd om kennis te genereren voor het beantwoorden van actuele en overstijgende beleidsvragen, die zowel vanuit de missie van het Nivel als de missie en wettelijke taken van het Zorginstituut relevant zijn. De reden voor het opzetten van deze gezamenlijke onderzoekswerkplaats was de wens om samen te werken aan een betrouwbaar en valide beeld van wat bij welke patiënt in welke omstandigheden goede zorg is, in welke mate die zorg in de praktijk ook aan patiënten wordt verleend en tegen welke kosten, en welke effecten de adviezen van het Zorginstituut hebben op het handelen en de beslissingen van professionals en patiënten.

Routine zorgdata Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Binnen de onderzoekswerkplaats worden data die al beschikbaar zijn binnen het Zorginstituut (declaraties, zorgprestaties en zorgactiviteiten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz), en gegevens over de Wlz-indicatie en wachtstatus) op persoonsniveau gekoppeld aan gegevens uit de 'Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn'. Hierin zijn landelijk representatieve longitudinale gegevens beschikbaar uit de elektrische medische dossiers van huisartsenpraktijken, huisartsenposten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten.

Leerstoel 'Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief'

De leerstoel aan Tilburg University maakt deel uit van de academische werkplaats 'Kwaliteit van huisarts- en ziekenhuiszorg' van het departement Tranzo. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling wordt het evidence based werken bevordert. De academische werkplaats 'Kwaliteit van huisarts- en ziekenhuiszorg' staat de afstemming van de zorg op de behoeften en vraag van de patiënt centraal, zodat minder verspilling optreedt en de resultaten verbeteren, zowel in termen van de ervaringen van de patiënt als in klinische effectiviteit en veiligheid. Onderzoeksonderwerpen van de leerstoel zijn: kwaliteit en transparantie van zorg vanuit het perspectief van de patiënt, met een focus op de effecten van transparantie op kwaliteit en op de rol van patiëntenorganisaties in kwaliteitsbeleid.

Naast de leerstoelhouder, participeert het Zorginstituut in twee NWO-aanvragen die vanuit Tranzo worden ingediend. Per 1 november 2019 is dr. Robert Verheij benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief'. Verheij gaat onderzoek doen naar de rol van zorgdata in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.