Burger- en patiëntenparticipatie

Burger- en patiëntenparticipatie is gericht op het creëren van draagvlak voor het behoud van betaalbare zorg en goede informatie aan burgers en patiënten. Zij moeten input kunnen leveren aan de adviezen van het Zorginstituut. Het Zorginstituut wil weten hoe het burgers en patiënten kan ondersteunen 'in de spreekkamer' en in andere situaties waarin goed geïnformeerde burgers en patiënten kunnen meebeslissen.

In de spreekkamer

Bij burger- en patiëntparticipatie gaat het niet alleen om de vraag op welke wijze burgers zinvol kunnen bijdragen aan afwegingen en adviezen van het Zorginstituut, maar ook om de vraag hoe wij op onze beurt burgers en patiënten kunnen ondersteunen om niet alleen aan onze ‘tafels’ maar ook ‘in de spreekkamer’ en in alle andere relevante situaties een beter geïnformeerde inbreng in beslissingen te hebben?
Onderzoek vanuit burger- en patiëntenparticipatie zal zich richten op vragen als:

  • Welke vormen van burgerparticipatie zijn mogelijk bij agendering en uitvoering van pakketbeheer en bij het agenderen van kostenonderzoeken door het Zorginstituut?
  • Welke vormen van burgerparticipatie zijn het meest geschikt voor het verkrijgen van draagvlak voor pakketbeheer en de afwegingen die gemaakt moeten worden?
  • Wat is de meerwaarde van burgerparticipatie bij agendering en uitvoering van pakketbeheer, zowel inhoudelijk als met betrekking tot draagvlak? En wat zijn de risico’s?
  • Hoe verhoudt burgerparticipatie bij agendering en uitvoering van pakketbeheer zich tot de rol van gekozen volksvertegenwoordigers met betrekking tot pakketbeheer?
  • Welke informatie hebben verschillende (groepen) burgers nodig om goede beslissingen te kunnen nemen over hun gezondheid en zorg?
  • Op welke wijze en in welke context moet uitkomstinformatie worden aangeboden om aan te sluiten bij de behoefte van patiënten/burgers?
  • Welke informatie is bruikbaar in het managen van verwachtingen van burgers ten aanzien van de uitkomsten van zorg?
  • In hoeverre zijn de gebruiksdoelen van de informatie voor de burger omtrent enerzijds samen beslissen en anderzijds keuze van behandelaar verenigbaar of strijdig?
  • Wat verstaan burgers onder kwaliteit van zorg, welke dimensies heeft dat begrip voor burgers, en in welke mate verschillen burgers daarin van de overheid, de zorgverzekeraar, of de professional?
  • In welke mate is sprake van epistemic injustice in meetinstrumenten en studie designs?