Zorginstituut neemt regie over op Kwaliteitskader en Leidraad personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg

In het belang van de bewoners van verpleeghuizen neemt het Zorginstituut de regie op de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitskader en de Leidraad personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg over. Het Kwaliteitskader en de Leidraad zouden op 1 oktober jl. gereed moeten zijn, om vanaf 1 januari 2017 in de praktijk gebruikt te kunnen worden. Partijen in de verpleeghuiszorg zijn echter niet tot gezamenlijke afspraken gekomen.

Doorzettingsmacht

Het Zorginstituut heeft zijn Kwaliteitsraad daarom nu gevraagd de realisatie van zowel het Kwaliteitskader als de Leidraad personeelssamenstelling op zich te nemen, met de ambitie in januari 2017 een eerste versie af te ronden. De Kwaliteitsraad neemt op basis van wat er nu ligt de verantwoordelijkheid op zich voor oplevering van deze belangrijke kwaliteitsproducten, in samenspraak met betrokkenen uit de verpleeghuiszorg.

Kwaliteitskader en Leidraad personeelssamenstelling

Afspraken vastgelegd in een Kwaliteitskader helpen instellingen, professionals en cliënten in hun dialoog over levering, bewaking en transparantie van zorg. Onderdeel van dit Kwaliteitskader zijn afspraken, instrumenten en indicatoren over de basisveiligheid in de verpleegzorg en een Leidraad voor verantwoorde personeelssamenstelling. De Leidraad helpt instellingen het personeel af te stemmen op de zorgvraag van de bewoners. Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Verenso, BTN en ActiZ hebben in de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet naar een nieuw kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg en de Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling. Deze producten zijn essentieel om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verhogen. Partijen in de verpleeghuiszorg zijn echter niet tot gezamenlijke afspraken gekomen.

Vanuit Waardigheid en Trots

Staatssecretaris Martin van Rijn vroeg het Zorginstituut in 2015 om met organisaties van professionals, cliënten en zorgaanbieders een kwaliteitskader voor de intramurale ouderenzorg op te stellen. Dit in het kader van het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen ‘Waardigheid en trots’.

Het Zorginstituut heeft de wettelijke bevoegdheid om de regie over te nemen: de zogenaamde doorzettingsmacht. Dit is soms nodig als verschillende betrokken zorgverleners zorgverzekeraars en/of patiënten er niet in slagen het samen eens te worden.