Ronde Tafel Mondzorg Jeugd

Een Ronde Tafel is een samenwerking van verschillende organisaties. In de Ronde Tafel Mondzorg Jeugd komen partijen bij elkaar om te bespreken hoe de mondgezondheid van de jeugd verbeterd kan worden. In 2018 bleek dat de mondgezondheid van de jeugd stilstaat of zelfs slechter wordt.

Aanleiding

In opdracht van Zorginstituut Nederland voerde TNO in 2017 een onderzoek uit naar de mondgezondheid van de jeugd. Daaruit bleek dat gebitten van 5-jarigen de afgelopen jaren zijn verbeterd. Bij de andere onderzochte leeftijden (11-, 17- en 23-jarigen) bleek de mondgezondheid juist stil te staan of zelfs slechter te worden. In het rapport ‘Signalement Mondzorg 2018’ staan de conclusies van dit onderzoek.

Doel van de Ronde Tafel Mondzorg

Uit het ‘Signalement Mondzorg 2018’ blijkt hoe belangrijk aandacht is voor het voorkomen van gaatjes en gebitsslijtage bij jongeren en hun ouders. Het Zorginstituut bracht daarom in 2018 zorgverleners uit de mondzorg, partijen uit de publieke gezondheidszorg, patiënten en zorgverzekeraars samen in een Ronde Tafel. Deze Ronde Tafel heeft als doel om de mondgezondheid van jongeren te verbeteren. Tijdens de Ronde Tafel bespreken we met de betrokken partijen hoe we dit doel kunnen bereiken, welke acties daarvoor nodig zijn en wie welke actie oppakt.

Voordeel van deze manier van samenwerken

Het voordeel van de Ronde Tafel is dat de partijen de handen ineenslaan. Door de intensieve samenwerking ontstaat er een landelijke aanpak en is de kans op succes groter.

Resultaten van de samenwerking

In december 2019 brachten de leden van de Ronde Tafel het actieplan ’Op weg naar een mondgezonde generatie’ uit. Dit plan heeft als doelstelling: het verbeteren en in stand houden van de mondgezondheid van Nederlandse jeugd. Dit doel moet bereikt worden door duidelijk te maken waarom een gezonde mond zo belangrijk is en wat de jongere hier zelf aan kan doen, aangevuld met: 

 • aandacht voor mondzorg vanuit de Jeugdgezondheidszorg; 
 • mondzorg opnemen in schoolprogramma’s; 
 • wijkaanpak voor kwetsbare hoog-risicogroepen; 
 • samenwerking met partijen buiten de mondzorg; 
 • voortzetten van de monitoring van de mondgezondheid van de jeugd.

Op basis van het actieplan zijn 3 stuurgroepen aan de slag gegaan. Zij hebben in totaal 23 acties benoemd voor de onderwerpen universele preventie, selectieve preventie en onderzoek. Niet alle 23 acties kunnen tegelijk worden uitgevoerd. Daarom hebben de betrokken partijen ze op volgorde van belangrijkheid gezet. In november 2020 is vanuit die volgorde een top 6 van acties gemaakt, die als eerste worden opgepakt:

 1. Bevorderen van wettelijke verankering van preventieve mondzorg in JGZ: via de wet zorgen dat bij Jeugdgezondheidszorg aandacht is voor preventieve mondzorg. 
 2. Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen eenduidig en integraal implementeren: ervoor zorgen dat alle partijen die zich bezighouden met mondzorg op dezelfde manier werken met deze richtlijn. 
 3. Bestaande preventieve mondzorg interventies (0 tot 18-jarigen) integreren in lopende publieke gezondheidszorgprojecten: het samenbrengen van verschillende initiatieven om aandoeningen aan het gebit te voorkomen. 
 4. Constructieve pleitbezorging bij politici en beleidmakers om het actieplan “Nederland naar een mondgezonde generatie” te agenderen: het op de agenda zetten van dit actieplan bij de politiek en mensen die het beleid maken. 
 5. Samenwerking versterken met hulpverleners buiten de gezondheidzorg, gericht op groepen met een hoog risico op slechte mondgezondheid. 
 6. Gezondheidseffecten (cariës onder de jeugd) van door de Ronde Tafel aanbevolen acties programmatisch evalueren: effecten evalueren van de acties die uit de Ronde Tafel kwamen, zoals het effect op het aantal gaatjes in de gebitten van de jeugd.
Top 6 van acties en de kartrekkers
Actie Kartrekker Betrokken

1. Bevorderen van wettelijke verankering van preventieve mondzorg in JGZ.

4. Constructieve pleitbezorging bij politici en beleidmakers om het actieplan “Nederland naar een mondgezonde generatie” te agenderen.

Tijdens de bijeenkomst op 10 november 2020 is besloten actiepunt 1 en 4 samen op te pakken.

KNMT

Contactpersoon voor vragen:
Alrik Meesen
a.meesen@knmt.nl 
 

ACTA
GGD Flevoland
GGD GHOR/ActiZ*
Ivoren Kruis
Radboudumc
TNO/UMCG*


*Bij actiepunt 4.
2. Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen eenduidig en integraal implementeren.

KNMT

Contactpersoon voor vragen:
Milou Munk
jeugd@knmt.nl 

GGD GHOR/ActiZ
Ivoren Kruis
NVM-mondhygiënisten
NvVk
3. Bestaande preventieve mondzorg interventies (0-18 jarigen) integreren in lopende publieke gezondheidszorgprojecten.

Hogeschool Utrecht

Contactpersoon voor vragen:
Katarina Jerkovic
katarina.jerkovic@hu.nl

ACTA
GGD Groningen

Ivoren Kruis
NVIJ
NVvK
TNO/UMCG
5. Samenwerking versterken met hulpverleners buiten gezondheidzorg, gericht op groepen met een hoog risico op slechte mondgezondheid.

NVM-mondhygiënisten

Contactpersoon voor vragen:
Ellen Bol
ellen.bol@mondhygienisten.nl

ACTA
Ivoren Kruis
NVIJ

NVvK
TNO/UMCG
6. Gezondheidseffecten (cariës onder de jeugd) van door de rondetafel aanbevolen acties programmatisch evalueren.

Er start geen aparte werkgroep voor verbeteractie 6.

De effecten van verbeteractie 1 tot en met 5 worden door de groepen zelf geëvalueerd. Voor elke verbeteractie wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin beschrijven we welke stappen we moeten zetten om het beoogde eindresultaat te halen. Aan het eind van het traject wordt geëvalueerd of de stappen succesvol zijn doorlopen.

Op hoog-over uitkomstniveau (cariës onder de jeugd) wordt gebruik gemaakt van de monitor mondgezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet de monitor op dit moment op. Het is de bedoeling dat in 2022 de eerste monitor wordt uitgevoerd.

Voor informatie

Marissa Heller-Smis 
E-mail: mheller@zinl.nl
Telefoon: 06-34220943

Planning

In maart 2021 voert het Zorginstituut met alle kartrekkers een startgesprek. Hierna gaan de partijen aan de slag om met elkaar de actiepunten uit te werken. In oktober of november 2021 organiseert het Zorginstituut een nieuwe bijeenkomst om de voortgang van alle projecten te bespreken.

Betrokken partijen

De Ronde Tafel Mondzorg Jeugd is een samenwerkingsverband van:

 • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) 
 • Actiz 
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) 
 • College Adviserend Tandartsen (CAT) 
 • Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde (Cobijt) 
 • GGD Flevoland 
 • GGD GHOR Nederland 
 • GGD Groningen 
 • Hogeschool Utrecht 
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
 • Ivoren Kruis - Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
 • Jeugdartsen Nederland (AJN) 
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) 
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) 
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandverzorging (NVIJ)
 • Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten (NVM) 
 • Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) 
 • Nederlandse zorgautoriteit (NZa) 
 • Patiëntenfederatie Nederland 
 • Radboudumc
 • TNO 
 • Zorginstituut Nederland 
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)