Duurzame afspraken over informatievoorziening voor de kwaliteitsregistraties in de verpleeghuiszorg

Het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) heeft als doel het verbeteren van de informatievoorziening over de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Goede informatie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg helpt zorgaanbieders, zorgkantoren en andere partijen samen de zorg te verbeteren. Meer informatie over de status en voortgang van het programma kunt u vinden op de website KIK-V.

Nauwe samenwerking met alle partijen

Zorginstituut Nederland voert op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de regie over het programma en werkt daarbij nauw samen met alle belanghebbende partijen in de keten van verpleeghuiszorg. Burgers, zorgaanbieders en hun brancheorganisaties, toezichthouders, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en ook het ministerie van VWS doen mee aan het programma.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Uitgangspunt van het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dat beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van goede verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader is in januari 2017 vastgesteld door de verpleeghuissector en is opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut.

Gericht werken aan het verbeteren van zorg

Goede informatie over de kwaliteit van zorg is voor iedereen belangrijk, maar de behoefte aan het soort informatie verschilt. Burgers hebben behoefte aan informatie over de kwaliteit van de zorg bij het maken van hun keuze van een zorgaanbieder. Zorgaanbieders kunnen door goede informatie over kwaliteit van de zorg van elkaar leren en gericht werken aan het verbeteren van de zorg. De beschikbare informatie over kwaliteit van zorg is ook belangrijk voor toezichthouders en beleidsmakers. Samen zijn deze partijen verantwoordelijk voor goede verpleeghuiszorg en om die reden nemen ze ook samen deel aan het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg.

Informatie beschikbaar en toegankelijk maken

Het programma KIK-V duurt 3 jaar. De 1e fase is gericht op het verzamelen, combineren en online toegankelijk maken van bestaande informatie die nu al openbaar beschikbaar is. Het doel op de langere termijn is alle relevante informatie beschikbaar en toegankelijk maken voor iedere betrokken partij. Het programma streeft hierbij naar het terugdringen van administratieve lasten die te maken hebben met het uitvoeren van kwaliteitszorg.

Contact

E-mail: infokikv@zinl.nl

Planning

Het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg is op 1 juli 2018 gestart en loopt 3 jaar.

Betrokken partijen

  • Cliënten en hun naasten via de Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg
  • ActiZ en andere brancheorganisaties van aanbieders
  • Zorgkantoren en hun brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)