Werkagenda

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in het Register en voert de regie op de implementatie. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de sector.

Sector aan de slag met het Kwaliteitskader

Tijdens een bijeenkomst bij het Zorginstituut begin maart hebben partijen in de verpleeghuiszorg afgesproken de ontwikkelopdrachten uit het Kwaliteitskader gezamenlijk op te pakken. 

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan ruim 20 ontwikkelopdrachten voor de verpleeghuissector. Aan elk van deze opdrachten is een tijdspad gekoppeld. De verantwoordelijkheid voor de voortgang is belegd bij de betrokken veldpartijen. Vertegenwoordigers van de relevante sectorpartijen, inclusief cliënten en zorgkantoren zitten in de stuurgroep Kwaliteitskader. Deze bewaakt de voortgang, faciliteert waar nodig, en toetst of aan de opdrachten van het Kwaliteitskader is voldaan. Het is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling en invoering van het Kwaliteitskader. Kwaliteit is van de sector, niet van de overheid.

De opdrachten worden opgenomen op de Meerjarenagenda van Zorginstituut Nederland. Als er vertraging optreed, kan het Zorginstituut opnieuw doorzettingsmacht inzetten. 

Behalve de opdrachten aan de sector stelt het Kwaliteitskader ook vereisten aan zorgorganisaties en zorgverleners. Om meer duidelijkheid te geven over deze vereisten zijn er 15 informatiebijeenkomsten door heel Nederland. De eerste bijeenkomst vindt plaats bij het Zorginstituut. Kijk hier voor meer informatie over de eerste bijeenkomst.

Zie ook:

Kwaliteitskader opgenomen in het Register

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Het vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Nu het Kwaliteitskader is vastgesteld is het veld aan zet, en in het bijzonder de zorgverleners en de zorgorganisaties.

Na de vaststelling van het Kwaliteitskader was er behoefte aan een nadere toelichting op het hoofdstuk over de personeelssamenstelling (hoofdstuk 6). Deze toelichting is op 24 februari gepubliceerd.

Zie ook:

 

TijdlijnOntwikkeltraject Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

2015-2017