Handreiking 'Hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie'

Een cliënt met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die hulpmiddelen nodig heeft, kan deze op verschillende manieren verstrekt krijgen. De Wlz geeft aanspraak op verschillende soorten hulpmiddelen. Soms moet de cliënt – ondanks dat hij een Wlz-indicatie heeft - voor hulpmiddelen een beroep doen op een ander wettelijk domein, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanspraak op hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie is daardoor een complex geheel.
Met de handreiking wil het Zorginstituut de aanspraak op hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie verduidelijken en inzichtelijk maken.

Uitstel publicatie handreiking

De praktijk en wetgeving zijn in de loop der jaren uit elkaar gegroeid en mogelijk op een aantal punten niet meer met elkaar in lijn. Het Ministerie van VWS heeft daarom besloten om te bezien of de regelgeving op onderdelen aangepast moet worden. Publicatie van de handreiking wordt uitgesteld tot hierover een besluit is genomen. Eventuele aanpassingen kunnen zo meteen verwerkt worden in de handreiking.

Handreiking

In de handreiking zal het Zorginstituut beschrijven in welke gevallen een cliënt met een Wlz-indicatie recht heeft op hulpmiddelen ten laste van de Wlz en wanneer hij voor hulpmiddelen een beroep moet doen op andere wettelijke domeinen (Zvw of Wmo). Dit is onder andere afhankelijk van de leveringsvorm die de Wlz-cliënt voor zijn Wlz-zorg heeft gekozen: voor cliënten met verblijf in een Wlz-instelling is de verstrekking van hulpmiddelen anders geregeld dan voor Wlz-cliënten die hun zorg thuis ontvangen via een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Als er sprake is van verblijf in een instelling, is er voor de aanspraak op hulpmiddelen verschil tussen cliënten die wel en die geen Wlz-behandeling ontvangen van de instelling. Ook het soort hulpmiddel en het doel waarvoor het wordt gebruikt spelen een rol bij de vraag of en vanuit welk wettelijk domein een Wlz-cliënt aanspraak kan hebben op een hulpmiddel. In de handreiking zal de aanspraak op hulpmiddelen voor de diverse situaties worden uitgelegd. Het Zorginstituut probeert hiermee de aanspraak te verhelderen en een bijdrage te leveren aan passende hulpmiddelenzorg voor de Wlz-cliënt.

Voor informatie

Sandra Reus
Telefoon: 06 - 52 31 04 93
E-mail: SReus@zinl.nl