Zinnige Zorg - Zinnig gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met castratierefractair prostaatcarcinoom (evaluatiefase)

Castratierefractair prostaatkanker (CRPC) is het laatste stadium van prostaatkanker en wordt als ongeneeslijk beschouwd. De inzet van geneesmiddelen bij CRPC is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Er zijn meer middelen beschikbaar gekomen en middelen kunnen in meer fases van de ziekte worden ingezet waardoor patiënten een langere overleving en betere kwaliteit van leven kunnen hebben. Het Zorginstituut heeft samen met veldpartijen in het kader van het programma Zinnige Zorg, de zorg rondom CRPC gekozen om verder te onderzoeken. Bij het onderzoek is gekeken naar het gebruik van de dure geneesmiddelen in de praktijk, omdat veldpartijen meenden dat er mogelijk ongepaste inzet van deze geneesmiddelen plaatsvond.

Verbetersignalement Zinnig gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met castratie refractair prostaatcarcinoom

Dit onderzoek heeft in 2016 geresulteerd in een verbetersignalement. De uitkomsten van dit onderzoek geven een beeld van de eerste introductie van deze middelen en illustreren de uitdagingen voor implementatie van gepast gebruik. De verbetersignalen richtten zich op:

  • een goede indicatiestelling,
  • goede afstemming tussen zorgprofessionals onderling,
  • de zorg in de laatste levensfase.

Implementatie van de verbetersignalen

In de implementatiefase heeft het Zorginstituut gekeken in hoeverre deze verbetersignalen in de praktijk tot verbeteringen hebben geleid. We hebben hiervoor onder andere in april 2018 een implementatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging, zorgverzekeraars en beroepsgroepen aanwezig waren. In deze bijeenkomst zijn de initiatieven van de veldpartijen besproken die aansluiten op de 3 verbetersignalen.

We constateerden dat de uitdagingen rondom de verbetersignalen door alle relevante partijen met urgentie zijn opgepakt en dat er veel initiatieven een structurele plek hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. Deze initiatieven zijn in lijn met de verbetersignalen over de gepaste indicatiestelling en de afstemming tussen zorgprofessionals.
 
Samen met de partijen is afgesproken dat het verbetersignaal over de inzet van dure geneesmiddelen in de laatste levensfase zal worden meegenomen in de implementatiefase van het grotere Zinnige Zorg-traject 'Zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- en darmkanker' vanwege de sterke inhoudelijke samenhang tussen deze 2 onderwerpen. Hierdoor kan dit onderwerp integraal worden geïmplementeerd in een overkoepelend traject wat inmiddels gestart is.

In april 2020 heeft het Zorginstituut een voortgangsrapportage gestuurd naar de minister van VWS:

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage Verbetersignalementen 'Zorg in de laatste levensfase darm- en longkanker' en 'Prostaatkanker'.

Evaluatie

De implementatiefase van het verbetersignalement over de inzet van dure geneesmiddelen bij CRPC is afgerond. Het Zorginstituut heeft met de betrokken partijen afgesproken om samen de status van de voortgang en de duurzaamheid van de behaalde resultaten te monitoren. Het Zorginstituut zal met de veldpartijen in gesprek blijven tijdens de evaluatiefase. Het Zorginstituut blijft beschikbaar voor verder implementatieonderzoek of advies, indien dit door de partijen gewenst is. In de tweede helft van 2019 zal het Zorginstituut  de minister informeren over de uitkomsten van de evaluatiefase.

Meer informatie

In onderstaande documenten is het eindverslag van de implementatiefase aan de minister van VWS opgenomen waarin in de bijlage in meer detail de initiatieven in het veld zijn genoemd. Ook is het verslag van de implementatiebijeenkomst toegevoegd.

Zinnige Zorg - Zorg rondom nieuwvormingen

Zorginstituut Nederland heeft in 2015 in het kader van het programma Zinnig Zorg een systematische doorlichting uitgevoerd voor de zorg van het ICD-10 domein ‘Nieuwvormingen’ (C00-D48). De analyse was specifiek gericht op de nazorg bij de 5 meest voorkomende kwaadaardige aandoeningen. Het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft vormden het uitgangspunt van elke doorlichting.
Op grond van de systematische analyse en de inbreng van partijen tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten en in de consultaties zijn er toen 5 verdiepingsonderwerpen benoemd.

Uit de systematische analyse is het vermoeden is gerezen, dat door meer gepast gebruik van zorg de kwaliteit te verbeteren is en mogelijk ook onnodige kosten te vermijden zijn. De 5 geselecteerde onderwerpen waren:

  • Zinnige nacontrole van mensen behandeld voor borstkanker
  • Zinnige zorg in de laatste levensfase bij mensen met longkanker of darmkanker
  • Zinnig gebruik en toegankelijkheid van (dure) oncolytica
  • Zinnige nacontrole bij mensen met huidkanker
  • Zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij mensen met castratie refractair prostaatcarcinoom

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.