Zinnige Zorg - Oncologie (screeningsfase)

Zinnige Zorg is de systematische doorlichting van het huidige basispakket met het oog op gepast aanbod en gebruik van zorg. Voor de oncologische zorg is het Zorginstituut eind 2020 een Zinnige Zorg-traject gestart. Samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars onderzoekt het Zorginstituut of de diagnostiek, behandeling en begeleiding in de oncologische zorg patiëntgericht, effectief en doelmatig worden ingezet. Samen kijken we wat nodig is om de zorg voor patiënten verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden en hoe dat kan worden gerealiseerd.

Stand van zaken

Elk Zinnige Zorg-traject start met de screeningsfase. Deze duurt ongeveer 6 maanden. Daarin inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de oncologische zorg welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we aan bij lopende verbetertrajecten. De volgende stap is de verdiepingsfase. Dan bepalen we per onderwerp wat er écht beter kan en bespreken met de betrokken partijen hoe ze dat gaan realiseren. Daarna volgen nog de implementatie en de evaluatie. Voor de oncologische zorg is het de tweede keer dat een Zinnige Zorg-traject wordt opgestart. De eerste keer was in 2014.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten-van-het-basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

ICD-10-code

Het project 'Zinnige zorg - Oncologie (screeningsfase)' heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: C00-D48 ‘Nieuwvormingen’.

Meer informatie

Contactpersoon: Rashmi Jadoenandansing (projectleider)
E-mail: rjadoenandansing@zinl.nl

Planning

Eind 2020 is dit traject opgestart en worden de eerste verkennende gesprekken gevoerd met alle bij dit onderwerp betrokken partijen. In het eerste kwartaal van 2021 wordt deze pagina geactualiseerd met een gedetailleerde procedure, werkwijze en planning.