Zinnige Zorg - gebruik dure geneesmiddelen bij niercelcarcinoom (afgerond)

Betrokken partijen in de zorg werken aan de verbetering van de zorg voor mensen met uitgezaaide niercelkanker. Als uitgangspunt geldt het 'Verbetersignalement Dure oncolytica - Zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij het uitgezaaide niercelcarcinoom' dat deel uitmaakt van het programma Zinnige Zorg. Het verbetersignalement is opgesteld door Zorginstituut Nederland, in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars en in januari 2018 gepubliceerd. Daarna zijn de partijen aan de slag gegaan met het doorvoeren van de verbeteringen. Het Zorginstituut heeft de voortgang gemonitord en een eindrapportage gestuurd naar de minister.

Evaluatiefase afgerond

Op 15 juni 2023 hebben we onze eindrapportage gestuurd naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarmee is dit Zinnige Zorg-traject afgesloten.

Zinnige Zorg - Eindrapportages oncologie

De eindrapportage laat zien wat het Zorginstituut en partijen samen hebben ondernomen en bereikt in de implementatiefase van de Zinnige Zorg-trajecten voor mensen met kanker. Er is op goede wijze invulling gegeven aan de verbetermogelijkheden. Op meerdere onderwerpen zijn nog stappen te zetten, zoals bij de inzet van dure geneesmiddelen en zorg in de laatste levensfase. Dit is ook gesignaleerd in de signalementen Passende zorg voor mensen met kanker en er zijn afspraken over gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Verbetersignalement

Op 31 januari 2018 publiceerde het Zorginstituut het Verbetersignalement Dure oncolytica - Zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij het uitgezaaide niercelcarcinoom. Op basis van onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen bij uitgezaaide niercelkanker is een aantal potentiële verbeteringen voor de kankerzorg gesignaleerd. De conclusies over het gepast gebruik van oncolytica bij niercelkanker zijn namelijk ook van waarde voor andere vormen van kanker.

Zinnige Zorg - Zorg rondom nieuwvormingen

Zorginstituut Nederland heeft in 2015 in het kader van het programma Zinnig Zorg een systematische doorlichting uitgevoerd voor de zorg van het ICD-10-domein ‘Nieuwvormingen’ (C00-D48). De analyse was specifiek gericht op de nazorg bij de 5 meest voorkomende kwaadaardige aandoeningen. Het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft vormden het uitgangspunt van elke doorlichting. Op grond van deze analyse en de inbreng van partijen in bijeenkomsten en consultaties zijn er 5 verdiepingsonderwerpen benoemd:

  • Zinnige nacontrole van mensen behandeld voor borstkanker;
  • Zinnige zorg in de laatste levensfase bij mensen met longkanker of darmkanker;
  • Zinnig gebruik en toegankelijkheid van (dure) oncolytica;
  • Zinnige nacontrole bij mensen met huidkanker;
  • Zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij mensen met castratie refractair prostaatcarcinoom.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.

Voor informatie

Iris Groeneveld (projectleider)
E-mail: IGroeneveld@zinl.nl