Zinnige Zorg - Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker (implementatiefase)

Om mensen met kanker in de laatste fase van hun leven de zorg te geven die aansluit bij hun behoefte, moeten zij hun persoonlijke wensen en voorkeuren op tijd kunnen bespreken. Niet alleen met hun naasten, maar ook met hun zorgverleners. En niet alleen op het moment van de diagnose, maar ook daarna in het verdere verloop van ziekte.

Verbeteracties en afspraken uit Verbetersignalement

Op 29 september 2017 publiceerde het Zorginstituut het Verbetersignalement 'Zorg in de laatste levensfase bij mensen met longkanker of darmkanker', Dit rapport laat zien dat er ruimte is voor verbetering in het gesprek met de patiënt en de zorgprofessional. Ook is er ruimte voor verbetering in de afstemming tussen zorgprofessionals onderling over de voorkeuren en zorgbehoeften van de patiënt.

Het Verbetersignalement kwam tot stand met input van betrokken zorgpartijen. De volgende verbeteringen en afspraken staan beschreven:

 • verkennen van de palliatieve zorgbehoeftes vanaf de diagnose van ongeneeslijke ziekte, ongeacht de markering van de laatste levensfase;
 • verhelderen van het behandelperspectief. Inzichtelijk maken van behandelmogelijkheden en –onmogelijkheden;
 • verbeteren van transmurale afstemming en vergroten betrokkenheid van de 1e lijn.

De betrokken partijen zijn patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorginstellingen en verzekeraars. Zij zijn in de implementatiefase met deze acties aan de slag gegaan om de zorg voor mensen in de laatste levensfase te verbeteren.

Implementatiefase Verbetersignalement

Het Zorginstituut en de betrokken partijen vinden het belangrijk dat de gemaakte afspraken uit het Verbetersignalement in de zorgpraktijk een vervolg krijgen. Alleen dan kan zorg voor mensen met kanker in de laatste fase van hun leven daadwerkelijk verbeteren. Patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorginstellingen en verzekeraars hebben daar een primaire rol in. Waar nodig en mogelijk, wil het Zorginstituut hen daarbij ondersteunen. In het najaar van 2018 organiseerden we een implementatiebijeenkomst met de betrokken partijen om dit te bespreken. Ons uitgangspunt was om aan te sluiten bij al gestarte en voorgenomen plannen.

We zien dat er al veel initiatieven zijn om zorg in de laatste levensfase te verbeteren. In het najaar van 2017 is het kwaliteitskader Palliatieve zorg gepubliceerd en de Stuurgroep Palliatieve Zorg werkte, gefaciliteerd door het ministerie van VWS, aan verbeteringen in de palliatieve zorg. In het implementatietraject van het Verbetersignalement willen we als Zorginstituut dan ook zoveel mogelijk aansluiten bij lopende initiatieven, met als doel de inspanningen zoveel mogelijk te versterken.

In juli 2018 heeft het Zorginstituut de betrokken partijen per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de implementatiefase.

In april 2020 heeft het Zorginstituut een voortgangsrapportage gestuurd naar de minister van VWS:

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage Verbetersignalementen 'Zorg in de laatste levensfase darm- en longkanker' en 'Prostaatkanker'.

Voor informatie

Masja van den Burg
E-mail: MBurg@zinl.nl
Telefoon: 06 - 11 51 38 55

Marianne den Haan
E-mail: MHaan@zinl.nl
Telefoon: 06 - 11 86 64 92

Zinnige Zorg - Zorg rondom nieuwvormingen

Zorginstituut Nederland heeft in 2015 in het kader van het programma Zinnig Zorg een systematische doorlichting uitgevoerd voor de zorg van het ICD-10-domein ‘Nieuwvormingen’ (C00-D48). De analyse was specifiek gericht op de nazorg bij de 5 meest voorkomende kwaadaardige aandoeningen. Het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft vormden het uitgangspunt van elke doorlichting. Op grond van de systematische analyse en de inbreng van partijen tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten en in de consultaties zijn toen 5 verdiepingsonderwerpen benoemd.

Uit de systematische analyse is het vermoeden is gerezen, dat door meer gepast gebruik van zorg de kwaliteit te verbeteren is en mogelijk ook onnodige kosten te vermijden zijn. De 5 geselecteerde onderwerpen waren:

 • zinnige nacontrole van mensen behandeld voor borstkanker;
 • zinnige zorg in de laatste levensfase bij mensen met longkanker of darmkanker;
 • zinnig gebruik en toegankelijkheid van (dure) oncolytica;
 • zinnige nacontrole bij mensen met huidkanker;
 • zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij mensen met castratie refractair prostaatcarcinoom.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging voor Internisten (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • SPKS Leven met Darmkanker
 • Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ)
 • V&VN Oncologie
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)