Standpunt Oncotype DX® en MammaPrint® bij vroeg stadium borstkanker

Zorginstituut Nederland beoordeelt of MammaPrint® en Oncotype DX® bij vroeg stadium borstkanker voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dit zijn tests om te bepalen of chemotherapie achterwege kan blijven. In de beoordeling wordt gekeken of de test en de vervolgbehandeling bij deze aandoening effectief zijn. Dat is de wettelijke voorwaarde om zorg te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Beoordeling MammaPrint en Oncotype DX

De beoordeling draait om het klinisch nut van de genexpressietesten MammaPrint en Oncotype DX bij vrouwen met vroeg stadium borstkanker. Genexpressietesten zijn ontwikkeld met als doel om vrouwen te identificeren die geen baat hebben bij chemotherapie en bij wie chemotherapie veilig achterwege kan worden gelaten.

Eerdere beoordeling MammaPrint en Oncotype DX

In 2018 concludeerde het Zorginstituut dat MammaPrint niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk voor patiënten met tumorkenmerken ER+/HER2-, kliernegatief en een klinisch hoog risico. In 2021 concludeerde het Zorginstituut dat Oncotype DX voor deze patiëntgroep ouder dan 50 jaar wel voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

De huidige beoordeling is tweeledig:

 • De fabrikant van MammaPrint heeft vergoeding aangevraagd voor de MammaPrint bij vrouwen met een klinisch hoog risico en tumorkenmerken ER+/HER2-, kliernegatief of klierpositief (1-3 okselkliermetastasen) en ouder dan 50 jaar.
 • De fabrikant van de Oncotype DX heeft een indicatie-uitbreiding aangevraagd voor vergoeding van de Oncotype DX bij vrouwen met een klinisch hoog risico en tumorkenmerken ER+/HER2-, met klierpositieve invasieve borstkanker (1-3 okselkliermetastasen) en ouder dan 50 jaar/postmenopauzaal.

Stand van de wetenschap en praktijk en procedure standpunten

De belangrijkste taak van het Zorginstituut is de functie van pakketbeheerder. Alleen zorg die effectief is, mag deel uitmaken van het basispakket. Dit is vastgelegd met de juridische term 'stand van de wetenschap en praktijk'. Als niet duidelijk is of zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, kan het Zorginstituut toetsen of die zorg in aanmerking komt voor vergoeding vanuit het basispakket. Daarbij volgen we de principes van evidence based medicine: geneeskunde op basis van bewijs. Voor deze beoordelingsmethode wordt zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruikgemaakt van het best beschikbare bewijsmateriaal. Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben inspraak tijdens het opstellen van een standpunt.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. In de WAR zitten onafhankelijke wetenschappers, artsen, apothekers, methodologen en gezondheidseconomen. Samen geven zij adviezen over het standpunt. Pas na hun advies kan het Zorginstituut de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeren. Die informatie gaat dan ook naar patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Zo krijgt iedereen duidelijkheid en bewaken we met elkaar dat het basispakket zorg van goede kwaliteit bevat.

Voor informatie

Vragen over dit standpunt kunt u per e-mail stellen aan Ingrid de Groot via igroot@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum
Start dossier oktober 2022
Bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

6 februari 2023

Externe consultatie februari 2023
Besluit Raad van Bestuur 4e kwartaal 2023
Publicatie standpunt 4e kwartaal 2023

Betrokken partijen

Patiëntenverenigingen

 • Borstkanker Vereniging Nederland (BVN)
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Beroepsgroepen

 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
 • Werkgroep Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Registratiehouder/producent

 • Exact Sciences en Agendia