Standpunt genetische test Oncotype DX® bij vrouwen met vroeg stadium borstkanker

Op dit moment is de zorgactiviteit (in de DBC-systematiek), die is gemaakt om toepassing van de genetische test Oncotype DX® te kunnen declareren, rood gekleurd. Dit betekent in principe, dat deze test niet voor vergoeding in aanmerking komt. Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Medische Zorg en Sport over de inhoud en omvang van het basispakket. Het Zorginstituut beoordeelt op dit moment of Oncotype DX® in aanmerking komt voor vergoeding uit het basispakket. Aanleiding voor deze beoordeling zijn de resultaten van de TAILORx-studie, die onlangs zijn gepubliceerd.

Achtergrond

De overleving van vroeg stadium borstkankerpatiënten is heel goed, mede door de beschikbaarheid van aanvullende chemotherapie. Het doel van aanvullende chemotherapie is het voorkomen van uitgroei van eventueel aanwezige afstandsmetastasen (uitzaaiingen op afstand), die ten tijde van de diagnose niet zichtbaar waren. Dit is een belastende behandeling voor patiënten. Op dit moment wordt aan de hand van het klinische risico (op basis van tests als Adjuvant! Online of PREDICT) een inschatting gemaakt van de kans op metastasen of overlijden binnen 10 jaar na de primaire (initiële) behandeling. De veronderstelling is, dat een betere selectie mogelijk is van patiënten, bij wie de voordelen van aanvullende chemotherapie mogelijk niet opwegen tegen de bijwerkingen en late gevolgen van chemotherapie. Genexpressieprofielen zijn ontwikkeld met het doel deze groep beter te identificeren. De Oncotype DX® is een voorbeeld van een dergelijk genexpressieprofiel.

Beoordeling Oncotype DX®

Het Zorginstituut toetst interventies op hun klinische effectiviteit, of in het geval van tests, op hun klinisch nut. Dit houdt in, dat toepassing van de test gezondheidswinst oplevert voor de patiënt. De onlangs gepubliceerde resultaten van de TAILORx- studie zijn aanleiding geweest voor deze beoordeling.

De patiëntengroep die centraal staat bij deze beoordeling bestaat uit vrouwen met een vroeg stadium borstkanker. We gaan het klinisch nut van Oncotype DX® beoordelen in vergelijking met de gebruikelijke test (Adjuvant! Online).

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: C50.

Planning

De planning van de publicatie van het standpunt is verschoven van april naar juli 2021. Dit komt mede doordat de fabrikant meer tijd aan het Zorginstituut heeft gevraagd om te reageren op het concept-standpunt. Hierdoor is ook de planning van de vervolgstappen verschoven.

Stap in het proces Datum
Start dossier april 2020
1e bespreking concept-standpunt Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 30 november 2020
Start technische consultatie februari 2021 (reactietermijn op verzoek van fabrikant verlengd tot 7 april 2021)
Startdatum bestuurlijke consultatie februari 2021 (reactietermijn op verzoek van fabrikant verlengd tot 7 april 2021)
2e bespreking concept-standpunt Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 14 juni 2021
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) indien van toepassing
Publicatie standpunt juli 2021

Betrokken partijen

Patiëntenverenigingen

 • Borstkankervereniging Nederland (BVN)
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Beroepsgroepen

 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
 • Werkgroep Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Fabrikant

 • Exact Sciences