Standpunt chemohyperthermie bij niet-spierinvasief blaascarcinoom - herbeoordeling

Zorginstituut Nederland vervult onder andere voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wet- en regelgeving beoordeelt welke zorg deel uitmaakt van het basispakket. Eén van de wettelijke vereisten van de Zvw is dat zorg alleen vergoed wordt uit het basispakket als de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Met andere woorden, als de zorg bij de betreffende indicatie(s) als effectief kan worden beschouwd.

Chemohyperthermie

Het Zorginstituut heeft in 2011 het standpunt ingenomen dat hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie bij niet-spierinvasief blaaswandcarcinoom niet conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ is en daarom niet voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt. In 2019 is het Zorginstituut gestart met een herbeoordeling van dit standpunt.

Update oktober 2020

De behandeling van het conceptstandpunt door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de publicatie van het definitieve standpunt zouden aanvankelijk in 2020 plaatsvinden. In overleg met de betrokken partijen is echter besloten de herbeoordeling op te schorten. Tijdens de bespreking van het conceptstandpunt werd duidelijk dat er op dit moment onvoldoende onderbouwing beschikbaar is om tot een positief standpunt te komen. De betrokken partijen hebben aangegeven dat er aanvullende data beschikbaar zijn, die zij binnen afzienbare tijd zullen analyseren en publiceren. Zodra deze publicatie klaar is, uiterlijk in het vierde kwartaal van 2021, zal het Zorginstituut de beoordeling hervatten.

Update maart 2021

Betrokken partijen hebben, zoals toegezegd, op basis van aanvullende data een artikel geschreven dat inmiddels gepubliceerd is. Dit betekent dat het Zorginstituut dit artikel kan betrekken bij de beoordeling, en verder kan met het conceptstandpunt. Partijen krijgen opnieuw de mogelijkheid te reageren op het conceptstandpunt in de consultatieronde.

Voor informatie

Marieke Biegstraaten 
E-mail: MBiegstraaten@zinl.nl

Planning

Planning van de herbeoordeling
Stap in het proces Datum

Herstart dossier

1 maart 2021

Behandeling Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

14 juni 2021

Externe consultatie 5 juli 2021
Bespreking in Raad van Bestuur 28 september 2021

Publicatie standpunt

oktober 2021

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Patiëntenvereniging Leven Met Blaas of Nierkanker (LMBNK)
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)