Pakketadvies sluisgeneesmiddel sacituzumab govitecan (Trodelvy®) bij triple-negatieve borstkanker

Op verzoek van de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt het Zorginstituut of het geneesmiddel sacituzumab govitecan (Trodelvy®) vergoed kan worden uit het basispakket. Sacituzumab govitecan kan worden toegepast bij de behandeling van bepaalde patiënten met niet te opereren of uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister sacituzumab govitecan voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Sacituzumab govitecan kan worden toegepast als monotherapie bij de behandeling van volwassen patiënten met inoperabel of uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. Het gaat om patiënten die 2 of meer eerdere systemische therapieën hebben gekregen, waaronder ten minste 1 voor gevorderde ziekte. 

Triple-negatief betekent dat de tumor 3 negatieve eigenschappen heeft:

 • de tumor groeit niet onder invloed van het hormoon oestrogeen;
 • de tumor groeit niet onder invloed van het hormoon progesteron;
 • de tumor is niet HER2-positief. 

Sluis voor dure geneesmiddelen

Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere afspraken over de prijs of het gebruik toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Als nieuwe middelen veel kosten, dan kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen.  Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

 • het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht;
 • er afspraken zijn gemaakt voor gepast gebruik;
 • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

Het Zorginstituut beoordeelt een geneesmiddel of behandeling aan de hand van 4 pakketcriteria:

 • Noodzakelijkheid: hoe hoog is de ziektelast voor de patiënt?
 • Effectiviteit: hoe goed werkt het geneesmiddel?
 • Kosteneffectiviteit: wat kost het middel ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?
 • Uitvoerbaarheid: is opname van de behandeling in het pakket in de praktijk te realiseren?

Beoordeling door het Zorginstituut

De beoordeling start zodra het Zorginstituut een definitief dossier van de fabrikant heeft ontvangen.

Het Zorginstituut laat zich tijdens de beoordeling adviseren door 2 onafhankelijke commissies:

 • De  Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) toetst de aangeleverde gegevens aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ (effectiviteit) en de kosteneffectiviteit.
 • De  Adviescommissie Pakket (ACP) is er voor de maatschappelijke afweging. Ook worden belanghebbende partijen (patiëntenverenigingen, zorgverleners en zorgverzekeraars) tijdens het proces over de beoordeling geconsulteerd.

Advies aan de minister

Nadat de 2 commissies hun oordeel hebben gegeven, adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut de minister van VWS. Bij een positief advies geeft het Zorginstituut aan of de minister vanwege de (te) hoge prijs afspraken moet maken met de fabrikant over een prijsverlaging.

Ook geeft het Zorginstituut aan hoe het geneesmiddel gepast kan worden gebruikt. En welke afspraken hierover zijn gemaakt met de artsen die het middel toedienen. Als het middel wordt toegelaten tot het basispakket, evalueert het Zorginstituut in de jaren erna of de afspraken in de praktijk worden nageleefd.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Beoordeling van geneesmiddelen door het Zorginstituut

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

 • Hoe ernstig is de ziekte?
 • Hoe goed werkt het medicijn?
 • Bij welke groep patiënten?
 • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: C50.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Annemieke van der Waal, secretaris Wetenschappelijke Adviesraad, Commissie Geneesmiddelen (WAR-CG)
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Start dossier maart 2022
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 16 mei 2022
Technische consultatie mei 2022
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 13 juni 2022
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) 8 juli 2022
Publicatie advies juli/augustus 2022

Betrokken partijen

 • Gilead Sciences
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV), werkgroep farmacie
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)