Pakketadvies sluisgeneesmiddel cabozantinib (Cabometyx®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) bij gevorderde niercelkanker

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of het geneesmiddel cabozantinib (Cabometyx®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Deze combinatie van medicijnen wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met gevorderde niercelkanker. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister cabozantinib voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Cabozantinib in combinatie met nivolumab kan worden gebruikt bij de behandeling van volwassen patiënten met gevorderde niercelkanker. Patiënten die deze therapie voor gevorderde niercelkanker kunnen gebruiken, zijn niet eerder behandeld met andere geneesmiddelen.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft cabozantinib (Cabometyx®) voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat: 

 • het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht; 
 • er waarborgen zijn voor gepast gebruik; 
 • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

Procedure bij de beoordeling

Het Zorginstituut beoordeelt een geneesmiddel of behandeling aan de hand van 4 pakketcriteria:

 • Noodzakelijkheid: hoe hoog is de ziektelast voor de patiënt?
 • Effectiviteit: hoe goed werkt het geneesmiddel?
 • Kosteneffectiviteit: wat kost het middel ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?
 • Uitvoerbaarheid: is opname van de behandeling in het pakket in de praktijk te realiseren?

De beoordeling start zodra het Zorginstituut een definitief dossier van de fabrikant heeft ontvangen.

Het Zorginstituut laat zich tijdens de beoordeling adviseren door 2 onafhankelijke commissies. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) toetst de gegevens aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ (effectiviteit) en de kosteneffectiviteit. De Adviescommissie Pakket (ACP) is er voor de maatschappelijke afweging. Ook worden belanghebbende partijen (patiëntenverenigingen, zorgverleners en zorgverzekeraars) tijdens het proces over de beoordeling geconsulteerd.

Advies aan de minister

Nadat de 2 commissies hun oordeel hebben gegeven, adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut de minister over opname van het middel in het basispakket. Bij een positief advies geeft het Zorginstituut aan of de minister, vanwege de (te) hoge prijs, afspraken met de fabrikant moet maken over een prijsverlaging. Daarnaast geeft het Zorginstituut aan hoe het geneesmiddel gepast kan worden ingezet. En welke afspraken hierover zijn gemaakt met de beroepsgroep. Het Zorginstituut zal in de jaren erna evalueren of de afspraken in de praktijk worden nageleefd.

Definitief besluit minister

De minister voor Medische Zorg neemt een definitief besluit over opname van het geneesmiddel of behandeling in het basispakket, nadat succesvol over de prijs is onderhandeld en er waarborgen zijn voor gepast gebruik. Op basis van de evaluatie van het Zorginstituut kan de minister het besluit herzien.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: C64.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Ly Tran
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Stap in het proces Datum
Start dossier januari 2021
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 25 oktober 2021
Start consultatieronde eind oktober 2021
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) nog te bepalen
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) nog te bepalen
Publicatie advies nog te bepalen

Betrokken partijen

 • IPSEN Farmaceutica B.V.
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV), werkgroep farmacie 
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)