Zinnige Zorg voor mensen met infectieziekten (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met de infectieziekten middenoorontsteking, onderste luchtweginfectie en urineweginfectie. Dit onderzoek vond plaats in de zogeheten verdiepingsfase. In december 2021 heeft het Zorginstituut als resultaat 3 verbetersignalementen uitgebracht. Hierin staan de vastgestelde verbetermogelijkheden waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met deze aandoeningen te kunnen verbeteren. Dit gebeurt in de gezamenlijke implementatiefase infectieziekten. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalementen infectieziekten

In 3 verbetersignalementen heeft het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vastgesteld dat verbeteringen nodig zijn in de zorgtrajecten voor kinderen met  middenoorontsteking en volwassenen met onderste luchtweginfecties of urineweginfecties.

De verbetermogelijkheden richten zich op 3 gemeenschappelijke thema’s:

  1. Gepaste inzet van antibiotica.
  2. Samen beslissen en patiënteninformatie.
  3. Passende diagnostiek en behandeling (met uitzondering van antibiotische behandeling, zie thema 1).

Wat gaan patiënten van de verbeteringen merken?

Invoering van de vastgestelde verbetermogelijkheden uit de verbetersignalementen leiden voor patiënten tot:

  • gepast gebruik van antibiotica waardoor patiënten ook in de toekomst antibiotica kunnen blijven gebruiken;
  • geen onnodig diagnostisch onderzoek;
  • betere informatie over de behandelopties en het herstel;
  • een grotere betrokkenheid bij de behandeling;
  • sneller herstel en reëlere verwachtingen over het herstel;
  • gepaste inzet van behandeling waardoor patiënten minder bijwerkingen en complicaties ervaren.

Startbijeenkomst implementatiefase

In voorjaar van 2022 organiseert het Zorginstituut een startbijeenkomst met de betrokken partijen. In deze bijeenkomst nemen we samen met deze partijen de verbetermogelijkheden door en stemmen we af hoe zij de verbetermogelijkheden gaan uitvoeren en welke acties hiervoor als eerste nodig zijn. Verder zullen we met partijen nader bespreken wie voor welke verbetermogelijkheid de regie krijgt en welke rol andere partijen krijgen.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Onderste luchtweginfecties 29 maart 2022

Implementatie

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen of door het ondersteunen van de communicatie over de voorgestelde verbeteracties en de onderliggende analyse.

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteringen monitoren door jaarlijks met partijen over de voortgang te overleggen. Hierover brengen we een voortgangsrapportage uit aan de minister van VWS en aan de betrokken partijen.

Evaluatie

Ongeveer 3 tot 4 jaar na de publicatie van de verbetersignalementen ‘Middenoorontsteking’, ‘Onderste luchtweginfecties’ en ‘Urineweginfecties’ zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.

Voor informatie

U kunt uw vraag over dit Zinnige Zorgtraject per e-mail sturen naar ZZInfectie@zinl.nl.

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de implementatiefase Infectieziekten. De verdiepingsfasen en de screeningsfasen gingen daaraan vooraf.