Zinnige Zorg voor mensen met urineweginfecties (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met urineweginfecties.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met urineweginfectie nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt. In de verdiepingsfase gaan we onderzoek doen naar de infecties die betrekking hebben op de urinewegen:

 • nier;
 • nierbekken;
 • urineleider;
 • blaas; en
 • urinebuis.

Uitgangspunt van het onderzoek is het zorgtraject dat de patiënt doorloopt, van diagnostiek, behandeling tot nazorg. Hierbij gaan we onder andere na:

 • of de kwaliteitsstandaarden bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de patiënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten wordt geleverd.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen de verbeteringen in de volgende fase van het project (implementatiefase) uitvoeren.

Startbijeenkomst verdiepingsfase

Op 7 november 2019 vond de startbijeenkomst van het project plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben we samen met de betrokken partijen het zorgtraject van de patiënt doorgenomen.

De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject beter kan. Deze suggesties staan in het verslag van de bijeenkomst.

Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Urineweginfecties 7 november 2019

De suggesties worden gebundeld in thema’s binnen het zorgtraject. Vervolgens stellen we per thema onderzoeksvragen op. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar delen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met urineweginfecties is de 2e fase van het project ‘Zinnige Zorg - Infectieziekten’. In de 1e fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen de onderwerpen ‘urineweginfecties’ en ‘onderste luchtweginfecties en pneumonie’ geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. Deze onderwerpen worden in de verdiepingsfase verder onderzocht. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het 'Rapport screeningsfase Systematische analyse Infectieziekten’.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Infectieziekten

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Op de pagina 'Zinnige Zorg – systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-traject verloopt.

Voor informatie

Sarah Prins (projectleider)
E-mail: SPrins@zinl.nl
Telefoon: 06 - 83 19 65 91

Tijdlijn

Een overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase 'Urineweginfecties' en de voorafgaande screeningfase 'Infectieziekten'.

Betrokken partijen

 • Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
 • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland