Zinnige zorg voor mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) (verbetersignalement)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en in het bijzonder Claudicatio Intermittens. We nemen de hele keten van zorg onder de loep vanuit het perspectief van de patiënt. Hierbij kijken we onder meer naar de kenbaarheid van kwaliteitstandaarden, de inhoudelijke onderbouwing, de effectiviteit van zorg en de toepassing in de praktijk. Het Zorginstituut beschrijft de resultaten en de aanbevelingen over hoe verbeteringen bereikt kunnen worden en welke consequenties implementatie ervan kan hebben voor kwaliteit en kosten. Zowel het onderzoek en de aanbevelingen worden gedaan in samenspraak met de relevante partijen in de zorg. De analyse en de verbeteracties worden vastgelegd in een ‘Verbetersignalement’ en aangeboden aan de minister van VWS. Vervolgens zijn partijen aan zet om de acties te implementeren. Het Zorginstituut zal een jaarlijkse monitoring verzorgen van de voortgang en dit aan alle partijen terugkoppelen. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Na drie jaar vindt een eindevaluatie plaats.

Achtergrond en werkwijze

De werkwijze kent 4 fasen: 

 1. Screening
 2. Verdieping
 3. Implementatie
 4. Monitoring

Meer informatie over de werkwijze is te vinden in het document Werkwijze systematische doorlichting programma Zinnige Zorg

Screening

Op 6 juni 2015 publiceerde het Zorginstituut het rapport Systematische Analyse hart- en vaatstelsel (I00-I99), dat het in het kader van het programma Zinnige Zorg heeft uitgevoerd. In dit rapport zijn drie onderwerpen geselecteerd voor nadere verdieping: het plaatsen van Implanteerbare Cardioverter-Defibrillators, Stabiele Angina Pectoris en Perifeer Arterieel Vaatlijden. Op basis van dit screeningsrapport zijn drie verdiepingsonderzoeken gestart. Op deze pagina gaan we in op de Systematische doorlichting rondom Perifeer Arterieel Vaatlijden.

Verdieping

Op een viertal onderdelen in het zorgtraject voor nieuwe patiënten met claudicatio intermittens heeft het Zorginstituut verdiepend onderzoek uitgevoerd: enkel-armindex, gesuperviseerde oefentherapie in het zorgtraject, duplexonderzoek en stentplaatsing. Per onderwerp zijn acht elementen van goede zorg besproken en is indien nodig aanvullend onderzoek uitgevoerd en gepresenteerd, wat kon bestaan uit richtlijnenanalyses, praktijkdata-analyses, kwaliteitsdata-analyses of bijvoorbeeld zelf uitgevoerde systematische reviews naar (kosten)effectiviteit. Via intern en extern uitgezet onderzoek is nagegaan wat mogelijke aanknopingspunten voor verbetering zijn. Het verdiepende onderzoek heeft geresulteerd in een verbeterplan. Het plan moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van zorg en vermijding van onnodige kosten.

Ook vanuit het Hoofdlijnenakkoord is een kwaliteitsverbetercyclus gestart rondom het onderwerp perifeer arterieel vaatlijden (naast nog 29 andere onderwerpen). Vanwege de gedeeltelijke overlap van aandachtspunten vanuit de Zinnige Zorg en deze K&D agenda is op 26 januari een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. De vaststelling van de verbeteracties heeft dan ook in nauwe afstemming met de partners van het hoofdlijnenakkoord en andere relevante partijen plaatsgevonden.

Kort samengevat zijn in het Verbetersignalement de volgende verbeterpunten benoemd:

 • Verbeteren organisatie enkel armindex diagnostiek;
 • Betere toepassing stepped care zorg met gesuperviseerde oefentherapie als primaire behandeling;
 • Beschikbaar maken goede patiënteninformatie/voorlichting;
 • Ontwikkelen en transparant maken van kwaliteitsinformatie.

Een uitgebreid overzicht is terug te vinden in het document Verbetersignalement.

Implementatie

In vervolg op het uitgebrachte Verbetersignalement Perifeer Arterieel Vaatlijden heeft het Zorginstituut een eerste implementatiebijeenkomst PAV georganiseerd op dinsdag 11 april 2017. Hiervoor zijn opnieuw alle relevante partijen uitgenodigd. De input uit deze bijeenkomst hebben we verwerkt in een verslag.

Terugkijkend op de bijeenkomst kunnen we concluderen dat er al veel beweging gaande is in het zorgveld PAV, waarbij ingezette acties ook echt bijdragen aan kwaliteitsverbetering voor patiënten met claudicatio intermittens. Desondanks hebben we op 11 april gezamenlijk geconstateerd dat hierin nog intensivering mogelijk is. Het verslag bevat een overzicht met gevoerde discussies, knelpunten, (extra) benodigde verbeteracties, alsmede de partij(en) die hebben toegezegd hier werk van te zullen maken.

Partijen pakken de implementatie van verbeteracties verder op. Het Zorginstituut zal het implementatieproces de komende jaren volgen en waar nodig faciliteren. We hebben op 11 april met elkaar afgesproken om jaarlijks bijeen te komen om de voortgang te bespreken, successen te benoemen, knelpunten te identificeren en te kijken naar een passende oplossing hiervoor. Ook zal het Zorginstituut een jaarlijkse monitoring verzorgen van de voortgang en dit aan alle partijen terugkoppelen.

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties gaan monitoren. Concreet betekent dit dat:

 • jaarlijks wordt nagegaan wat de voortgang is van de verschillende verbeteracties. Hierover wordt zowel kwalitatief als kwantitatief gerapporteerd in een voortgangsrapportage aan de minister van VWS;
 • het Zorginstituut op verzoek van partijen gezamenlijke vervolgbijeenkomsten zal organiseren om zo de onderlinge samenwerking te bevorderen, de voortgang te bespreken en eventuele stagnatie hierin op te lossen;
 • het Zorginstituut zal faciliteren bij het vormgeven van landelijke afspraken rondom de organisatie van zorg;
 • het Zorginstituut 3 jaar na publicatie een evaluatierapport zal schrijven.

Voor informatie

Secretariaat Zinnige Zorg
(020) 797 8088