Zinnige zorg voor mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en in het bijzonder Claudicatio Intermittens ('etalagebenen'). In augustus 2016 is het verbetersignalement gepubliceerd.
De partijen zijn aan de slag gegaan met het doorvoeren van de verbeteringen. Het Zorginstituut monitort de voortgang.

Verbetersignalement Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

In Nederland leveren professionals goede zorg op het gebied van claudicatio intermittens. Toch stelt het Zorginstituut samen met partijen in het signalement vast dat de zorg op een aantal punten kan worden verbeterd. De verschillende partijen die zich bezig houden met deze zorg zullen vanuit hun rol en expertise de gezamenlijk vastgestelde verbeterpunten oppakken.
Op 14 mei 2018 zijn alle partijen voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst is de voortgang van de implementatie van de verbeterpunten besproken. In het verslag van de bijeenkomst staat beschreven wat er tot nu toe gerealiseerd is.

Op verzoek van partijen zal het Zorginstituut eind 2018 nog een bijeenkomst organiseren.

Wat gaat de patiënt merken van de kwaliteitsverbetering?

 • De patiënt wordt goed voorgelicht en betrokken bij de keuze voor zijn behandeling.
 • Hij krijgt meer informatie over de behandelmethoden en de mogelijke gevolgen daarvan. Daardoor is hij beter in staat om samen met de arts de beste behandeling te kiezen.
 • De adviezen van de verschillende professionals – huisarts, fysiotherapeut en medisch specialist – zijn goed op elkaar afgestemd.
 • De patiënt ondergaat zorg die niet zwaarder is dan nodig, volgens het stepped care principe. Hierdoor worden complexe interventies met de daarbij behorende risico’s pas ingezet als eenvoudige interventies niet effectief blijken.
 • Er zal meer kwaliteitsinformatie beschikbaar komen voor patiënten met claudicatio intermittens over uitkomsten van zorg.

Lees meer over de verbetersignalen in het rapport 'Zinnige Zorg verbetersignalement Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) - Claudicatio Intermittens'.

Achtergrond en werkwijze Zinnige Zorg

We nemen de hele keten van zorg onder de loep vanuit het perspectief van de patiënt. Hierbij kijken we onder meer naar de kenbaarheid van kwaliteitstandaarden, de inhoudelijke onderbouwing, de effectiviteit van zorg en de toepassing in de praktijk. Het Zorginstituut beschrijft de resultaten en de aanbevelingen over hoe verbeteringen bereikt kunnen worden en welke consequenties implementatie ervan kan hebben voor kwaliteit en kosten. Zowel het onderzoek en de aanbevelingen worden gedaan in samenspraak met de relevante partijen in de zorg. De analyse en de verbeteracties worden vastgelegd in een ‘Verbetersignalement’ en aangeboden aan de minister van VWS. Vervolgens zijn partijen aan zet om de acties te implementeren. Het Zorginstituut zal een jaarlijkse monitoring verzorgen van de voortgang en dit aan alle partijen terugkoppelen. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Na 3 jaar vindt een eindevaluatie plaats.

De werkwijze kent 4 fasen: 

 1. Screeningsfase
  Hierin bekijken we met de betrokken partijen welke zorg er nu wordt geleverd en voor welke onderwerpen het beter kan.
 2. Verdiepingsfase
  We bepalen per onderwerp wat er écht beter kan en bespreken met de betrokken partijen hoe ze dat gaan realiseren.
 3. Implementatiefase
  In de implementatiefase voeren de partijen de verbeteringen door. Het Zorginstituut ondersteunt hen waar nodig.
 4. Evaluatiefase
  In de laatste fase kijken we of de doelen zijn bereikt.

Meer informatie over de werkwijze is te vinden op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket'.

Voor informatie

Lotte Hermsen
E-mail: LHermsen@zinl.nl
Telefoon: 06 - 21 71 85 56

TijdlijnZinnige Zorg bij Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) - Claudicatio Intermittens