Zinnige Zorg bij zorgtraject COPD (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met COPD (chronisch obstructieve longziekte). We nemen de hele keten van zorg onder de loep vanuit het perspectief van de patiënt. Hierbij kijken we onder meer naar de kenbaarheid van kwaliteitstandaarden, de inhoudelijke onderbouwing, de effectiviteit van zorg en de toepassing in de praktijk.

Verbetersignalement

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten en de aanbevelingen over hoe verbeteringen bereikt kunnen worden en welke consequenties implementatie ervan kan hebben voor kwaliteit en kosten. Zowel het onderzoek en de aanbevelingen worden gedaan in samenspraak met de relevante partijen in de zorg. De analyse en de verbeteracties worden vastgelegd in een ‘Verbetersignalement’ en aangeboden aan de minister voor medische Zorg en Sport.

Startbijeenkomst verdiepingsfase COPD

Tijdens de startbijeenkomst (maart 2017) is gezamenlijk met partijen gesproken over relevante onderzoeksvragen voor de verdiepingsfase COPD. 5 Thema's zijn geselecteerd voor verdere verdieping. In het verslag van de bijeenkomst is per thema geformuleerd welke onderzoeksrichting we nagaan. Mede op basis van de input uit de bijeenkomsten is het Zorginstituut momenteel bezig met een afbakening van potentiële verdiepingsonderzoeken en uitwerking van de daarbij behorende onderzoeksvragen.

Verdiepingsonderwerpen

De onderzoeksvragen richten zich op verschillende onderdelen in het zorgtraject van patiënten met COPD die potentieel verbeterd zouden kunnen worden. Onderwerpen die aan bod komen in de verdieping COPD zijn:

-    Zinnige begeleiding bij stoppen met roken
-    Zinnig gebruik van medicatie, in het bijzonder inhalatiecorticosteroïden
-    Zinnige longrevalidatie
-    Zinnig gebruik van opioïden bij ernstige kortademigheid in de palliatieve fase
-    e-Health en COPD

Vervolgafspraken

Het Zorginstituut zal zelf onderzoek uitvoeren (richtlijnenanalyses, data analyses etc.) en gegunde onderzoeksgroepen begeleiden in de uitvoering van externe opdrachten. We zullen partijen uitnodigen om betrokken te blijven bij deze processen. Het gaat dan vooral om het meelezen met tussenrapportages en het tussentijds interpreteren van onderzoeksresultaten. Voor één van de thema’s (revalidatiezorg) is inmiddels zo’n openbaar aanbestedingstraject ingezet. Alle belanghebbende partijen blijven hierbij betrokken.

Daarnaast voert het Zorginstituut voor de diverse onderwerpen zelf onderzoek uit, legt werkbezoeken af en treedt in samenwerking met relevante instituten. Voor de genoemde onderwerpen in de verdiepingsfase COPD zijn dit onder andere het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (Trimbos Instituut) en de Longalliantie Nederland.

Na oplevering van de onderzoeksresultaten zal het Zorginstituut opnieuw een bijeenkomst organiseren. In deze bijeenkomst worden de resultaten van intern- en extern uitgezette onderzoeken aan alle aanwezigen voorgelegd en gaan we daarover verder in gesprek.

Voor informatie

Secretariaat Zinnige Zorg
Email: zinnigezorg@zinl.nl
Telefoon: 020 797 8959

Planning

 • Januari – mei 2018: Uitvoering onderzoeken
 • Juni 2018: Consultatie verbetersignalement en bijeenkomst
 • September 2018: Publicatie verbetersignalement
 • Oktober 2018: Startbijeenkomst implementatiefase

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialist (FMS)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Long Alliantie Nederland (LAN)
 • Longcentra Nederland
 • Longfonds
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Paramedisch Instituut (NPi)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • V&VN Longverpleegkundigen
 • Verenso
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)