Zinnige Zorg bij zorgtraject astma (verdiepingsfase)

De verdiepingsfase voor het zorgtraject astma is gestart. We nemen de hele keten van zorg onder de loep vanuit het perspectief van de patiënt. Hierbij kijken we onder meer naar de kenbaarheid van kwaliteitstandaarden, de inhoudelijke onderbouwing, de effectiviteit van zorg en de toepassing in de praktijk. Naast het zorgtraject astma zijn 2 andere onderwerpen geselecteerd voor de verdieping van het ICD-10 gebied 'Ziekten van het Ademhalingsstelsel', namelijk het zorgtraject OSAS (slaapapneu) en het zorgtraject COPD.

Proces systematische doorlichting - Verdiepingsfase

De verdiepingsfase is onderdeel van de systematische doorlichting van het verzekerde pakket. Het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft vormen het uitgangspunt. Het Zorginstituut werkt in deze verdiepingsfase nauw samen met betrokken partijen. Het uiteindelijke doel van de verdiepingsfase is om in samenspraak met alle relevante partijen concrete maatregelen te formuleren die leiden tot bevordering van kwaliteit en doelmatigheid van geleverde zorg. De analyse en de verbeteracties worden vastgelegd in een ‘Verbetersignalement’ en aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Startbijeenkomst

In februari 2017 was er een startbijeenkomst voor de verdiepingsfase van het onderwerp 'Zinnige Zorg bij zorgtraject astma'. Het doel van deze bijeenkomst was om samen met relevante partijen te inventariseren waar in het zorgtraject astma verbetering mogelijk is en vervolgens concrete onderzoeksvragen te formuleren om hier beter zicht op te krijgen.

Aan de hand van gesignaleerde problemen tijdens het zorgtraject zijn concrete onderzoeksopdrachten geformuleerd. We nemen onder meer de diagnosestelling en behandeling onder de loep. We kijken daarbij naar wat partijen als goede zorg hebben beschreven en hoe dit zich uit in de praktijk. Indien nodig zetten we onderzoeksopdrachten uit via een aanbestedingsprocedure. Tijdens deze fase nemen we waar nodig contact op met de betrokken partijen. Ook hebben zij mogelijkheden om betrokken te worden bij de uitvoering van de onderzoeksopdrachten.

De resultaten worden verwerkt in een conceptanalyse en daarna voorgelegd aan de betrokken partijen tijdens een 2e bijeenkomst. Een definitieve analyse met de afspraken over de verbeteracties vormen uiteindelijk het Verbetersignalement. Een concept-Verbetersignalement wordt in het 4e kwartaal van 2019 schriftelijk geconsulteerd bij de betrokken partijen en na afstemming vastgesteld door onze Raad van Bestuur. Vervolgens wordt het aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: J45 Astma.

Voor informatie

Contactpersoon: Barbara Blekkenhorst
E-mail: BBlekkenhorst@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 74 88 32

Planning

 • Start dossier: februari 2017
 • Publicatie: najaar 2019

Betrokken partijen

 • COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG)
 • Federatie Medisch Specialist (FMS)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Long Alliantie Nederland (LAN)
 • Longcentra Nederland
 • Longfonds
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Paramedisch Instituut (NPi)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA)
 • V&VN Longverpleegkundigen
 • Verenso
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)