Zinnige Zorg voor mensen met obstructieve slaapapneu (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met obstructieve slaapapneu (OSA). In maart 2021 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement obstructieve slaapapneu’ uitgebracht. Hierin staan de verbeterpunten voor de zorg voor mensen met OSA waarmee partijen aan de slag gaan. Het Zorginstituut monitort de voortgang tijdens de implementatie.

Resultaat verdieping: verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Obstructieve slaapapneu’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met OSA.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Obstructieve slaapapneu

Samen met patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan de uitvoering ervan.

Wat gaan patiënten van de verbeteracties merken?

De betrokken partijen hebben een aantal verbeterpunten benoemd. Dit zijn:  

 • ervoor zorgen dat professionals OSA-klachten eerder herkennen;
 • onderzoek doen naar het klinisch nut van de slaapendoscopie, een onderzoek dat onder narcose plaatsvindt in het ziekenhuis;
 • het verbeteren van de wijze waarop ziekenhuizen hun OSA-zorg organiseren, met kwaliteitscriteria waaraan zorg moet voldoen;
 • het updaten van patiënteninformatie op basis van de huidige, wetenschappelijke inzichten en zorgen dat de informatie eenvoudig te begrijpen is.

Meer in het algemeen kunnen patiënten gaan merken dat zorgverleners duidelijke afspraken met elkaar maken over de organisatie van het zorgtraject en over aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg zal daardoor verbeteren. Patiënten zullen beter in staat worden gesteld om samen te beslissen over de behandelmogelijkheden. Ook zal kwalitatief goede en begrijpelijke patiënteninformatie over OSA en de behandelmogelijkheden worden aangeboden.

Implementatiefase

De uitvoering en implementatie van de verbeterpunten is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal inventariseren of het nodig is om zelf nog aanvullende acties te ondernemen, bijvoorbeeld door plaatsing van verbeteronderwerpen op de Meerjarenagenda. Het Zorginstituut monitort de voortgang in de implementatiefase.

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren en jaarlijks een voortgangsrapportage uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg.

Evaluatie

Enkele jaren na publicatie van het ‘Verbetersignalement Obstructieve slaapapneu’ zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

2 standpunten Zorginstituut

De analyses van het verbetersignalement zijn aanleiding voor het Zorginstituut om 2 zogeheten standpunten in te nemen, namelijk over:

 1. de polysomnografie;
 2. de behandeling van mensen zonder OSA-klachten, maar met een hoge bloeddruk of hartritmestoornissen.

Met zijn standpunten wil het Zorginstituut de vraag beantwoorden of deze beide zorgvormen voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’, oftewel of ze effectief genoeg zijn om in het basispakket te blijven als vergoede zorg. Het verbetersignalement stelt effectieve OSA-zorg die in het basispakket zit verder niet ter discussie.

Systematische analyse Zinnige zorg

Het onderzoek naar OSA is een onderdeel van het project 'Zinnige Zorg - Ziekten van het ademhalingsstelsel’. Er zijn in dit project nog 2 onderwerpen geselecteerd voor verdere verdieping, namelijk astma en COPD.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt nu inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-verdiepingsonderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.

Voor informatie

E-mail: Secretariaat Zinnige Zorg
Telefoon: 020 - 797 89 59

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in implementatiefase Obstructieve slaapapneu. De verdiepingsfase Slaapapneu en de screeningsfase 'Ziekten van het ademhalingsstelsel' gingen daaraan vooraf.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA)
 • Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde (NVKNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak -en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)
 • Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties