Zinnige zorg voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) (implementatiefase)

Betrokken partijen in de zorg werken aan de verbetering van de zorg voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), in het bijzonder claudicatio intermittens ('etalagebenen'). Als uitgangspunt geldt het ‘Verbetersignalement Perifeer arterieel vaatlijden’, dat deel uitmaakt van het programma Zinnige Zorg. Het verbetersignalement is opgesteld door Zorginstituut Nederland, in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars en in augustus 2016 gepubliceerd. Daarna zijn de partijen aan de slag gegaan met het doorvoeren van de verbeteringen. Het Zorginstituut monitort de voortgang.

Aanbevelingen voor Zinnige Zorg claudicatio intermittens

De zorg voor claudicatio intermittens bevindt zich in Nederland op een hoog niveau. Toch zijn er mogelijkheden voor verdere verbetering. In het verbetersignalement staan daarvoor onder meer de volgende aanbevelingen:

 • Patiënten worden goed voorgelicht en betrokken bij de keuze voor een behandeling.
 • Patiënten kunnen beschikken over meer informatie over behandelmethoden en de mogelijke gevolgen daarvan. Iemand is hierdoor beter in staat om samen met zijn of haar arts de beste behandeling te kiezen.
 • Professionals in de zorgketen (huisarts, fysiotherapeut en medisch specialist) zorgen ervoor dat hun adviezen (beter) op elkaar zijn afgestemd.
 • Zorg wordt volgens het stepped care-principe voorgeschreven: de patiënt krijgt geen zorg die zwaarder is dan nodig. Dit wil zeggen dat complexe behandelingen met de daarbij behorende risico’s pas worden ingezet als eenvoudige ingrepen niet effectief blijken.
 • Er komt meer kwaliteitsinformatie voor patiënten met claudicatio intermittens over uitkomsten van zorgbehandelingen.

Lees het volledige rapport 'Zinnige Zorg - Verbetersignalement perifeer arterieel vaatlijden (PAV) - claudicatio intermittens'.

Voortgangsbijeenkomsten en monitoring

De vastgestelde verbeterpunten worden door de verschillende partijen die zich bezighouden met claudicatio intermittens, opgepakt en uitgevoerd. Iedere partij heeft inbreng vanuit  de eigen rol en expertise. Het Zorginstituut monitort de voortgang van deze implementatiefase. Tijdens meerdere voortgangsbijeenkomsten waaraan alle partijen deelnemen, worden bereikte resultaten gedeeld en wordt de continuïteit van het implementatieproces bewaakt. Scroll omlaag voor recente verslagen van deze bijeenkomsten.

Verdiepend onderzoek naar 4 onderwerpen

In de Verdiepingsfase die vooraf is gegaan aan de Implementatiefase heeft het Zorginstituut verdiepend onderzoek gedaan naar 4 onderwerpen binnen het zorgtraject voor (nieuwe) patiënten met claudicatio intermittens:

 • enkel-armindex
 • gesuperviseerde oefentherapie in het zorgtraject
 • duplexonderzoek
 • stentplaatsing

Het verdiepend onderzoek heeft geresulteerd in het Verbetersignalement.

Achtergrond en werkwijze Zinnige Zorg

Zinnige Zorg bij claudicatio intermittens is één van de projecten binnen het langlopende programma Zinnige Zorg. Hierin brengt het Zorginstituut sinds 2013 in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd. Samen met patiënten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars analyseren we de zorg en zoeken we naar mogelijkheden om deze verder te verbeteren en onnodige zorg te vermijden. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de zorg patiëntgericht, effectief en gepast is.

Werkwijze en fasering Zinnige Zorg-project

Elk Zinnige Zorg-project kent 4 fasen:

 1. Screeningsfase
  Het Zorginstituut brengt samen met betrokken partijen in kaart welke zorg er wordt geleverd en welke onderwerpen de beste verbeterkansen bieden.  
 2. Verdiepingsfase
  Per onderwerp wordt onderzocht en bepaald welke acties tot verbetering van de zorg (Zinnige Zorg) leiden en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokken partijen.
 3. Implementatiefase
  In deze fase voeren partijen de afgesproken verbeteringen door. Het Zorginstituut monitort en ondersteunt waar nodig.
 4. Evaluatiefase
  Samen met de betrokken partijen kijkt het Zorginstituut of de verbeteracties uit het Verbetersignalement zijn behaald. Op basis van de uitkomsten wordt besloten of er een  nieuwe verbetercyclus moet worden gestart. In deze fase kijken we ook of alle benodigde informatie goed en gestructureerd beschikbaar is.

Meer informatie over de werkwijze is te vinden op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket'.

Voor informatie

Lotte Hermsen
E-mail: LHermsen@zinl.nl
Telefoon: 06 - 21 71 85 56

Tijdlijn

Zinnige Zorg bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) - claudicatio intermittens