Zinnige Zorg voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) (evaluatiefase)

Betrokken partijen in de zorg werken aan de verbetering van de zorg voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), in het bijzonder claudicatio intermittens ('etalagebenen'). Als uitgangspunt geldt het ‘Verbetersignalement Perifeer arterieel vaatlijden’, dat deel uitmaakt van het programma Zinnige Zorg. Het verbetersignalement is opgesteld door Zorginstituut Nederland, in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars en in augustus 2016 gepubliceerd. Daarna zijn de partijen aan de slag gegaan met het doorvoeren van de verbeteringen. Het Zorginstituut heeft de voortgang gemonitord en een eindevaluatie gedaan.

Aanbevelingen voor Zinnige Zorg claudicatio intermittens

De zorg voor claudicatio intermittens bevindt zich in Nederland op een hoog niveau. Toch zijn er mogelijkheden voor verdere verbetering. Het samen met partijen opgestelde Verbetersignalement perifeer arterieel vaatlijden (PAV) - claudicatio intermittens geeft daarvoor de volgende aanbevelingen:

  • Patiënten worden goed voorgelicht en betrokken bij de keuze voor een behandeling.
  • Patiënten kunnen beschikken over meer informatie over behandelmethoden en de mogelijke gevolgen daarvan. Iemand is hierdoor beter in staat om samen met zijn of haar arts de beste behandeling te kiezen.
  • Professionals in de zorgketen (huisarts, fysiotherapeut en medisch specialist) zorgen ervoor dat hun adviezen (beter) op elkaar zijn afgestemd.
  • Zorg wordt volgens het stepped care-principe voorgeschreven: de patiënt krijgt geen zorg die zwaarder is dan nodig. Dit wil zeggen dat complexe behandelingen met de daarbij behorende risico’s pas worden ingezet als eenvoudige ingrepen niet effectief blijken.
  • Er komt meer kwaliteitsinformatie voor patiënten met claudicatio intermittens over uitkomsten van zorgbehandelingen.

Eindevaluatie 2021

In oktober 2021 heeft het Zorginstituut de eindevaluatie van de Zinnige Zorg-traject Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) gepubliceerd. Daarin staat wat partijen en het tijdens de implementatiefase hebben ondernomen en bereikt. Het zorgtraject voor mensen met claudicatio intermittens is aantoonbaar verbeterd. Met dit evaluatierapport is het Zinnige Zorg-traject PAV afgesloten. Partijen kunnen de implementatie van de verbeterafspraken zelfstandig voortzetten.

Zinnige Zorg - Eindevaluatie Perifeer Arterieel Vaatlijden-claudicatio intermittens

Systematische analyse hart- en vaatstelsel

In 2015 is het Zorginstituut gestart met de doorlichting van het ICD-10-domein 'Hart- en vaatstelsel' (IX I00-I99). Het uitgangspunt van het Zorginstituut was, zoals bij elke doorlichting, het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft. Naar aanleiding van de analyse zijn er 3 onderwerpen geselecteerd voor nadere verdieping. Dit zijn Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en Pijn op de Borst.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.

Tijdlijn

Zinnige Zorg bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) - claudicatio intermittens