Zinnige Zorg bij Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD) (verdiepingsfase)

Een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) wordt gegeven aan mensen met een verhoogd risico op plotse hartdood. De behandeling van hartaandoeningen is door innovatieve zorg sterk veranderd. Maar de richtlijnen van cardiologen voor het plaatsen van een ICD zijn verouderd en gebaseerd op studies van soms wel 20 jaar oud. Hierdoor krijgen patiënten mogelijk onnodig een ICD. Het plaatsen van een ICD heeft ook nadelen, zoals het optreden van (ernstige) complicaties, onterechte shocks en psychische belasting. In dit Zinnige Zorg-verdiepingstraject onderzoekt het Zorginstituut samen met betrokken partijen welke verbetermogelijkheden er zijn. 

Actuele stand van zaken januari 2023

Het 'Verbetersignalement Zinnige Zorg bij Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD)' is in januari 2023 gepubliceerd. Dit bevat verbeterafspraken om de indicatiestelling bij ICD’s te verbeteren. Met name bij de groep patiënten met non-ischemische cardiomyopathie. Dit zijn patiënten bij wie de hartspier is beschadigd door een andere oorzaak dan zuurstofgebrek. Het verbetersignalement bevat ook afspraken om patiënten goed voor te lichten over de nadelige gevolgen van ICD’s. Zo kunnen mensen in overleg met hun arts de voor- en nadelen beter afwegen. Het Zorginstituut verwacht dat de verbeterafspraken na de definitieve vaststelling van het rapport in januari 2023 zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Het Zorginstituut volgt dit door middel van monitoring. Het concept-verbetersignalement is in november 2022 voor een inhoudelijke reactie (consultatie) voorgelegd aan betrokken zorgprofessionals, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Na deze consultatieronde stelde de Raad van Bestuur van het Zorginstituut het definitieve verbetersignalement vast en stuurde dit naar de minister van VWS.

Patiëntengroep ICD

Een ICD is een medisch hulpmiddel dat onder de huid wordt aangebracht en de hartslag kan herstellen. Het apparaatje geeft elektrische schokken als het hart veel te snel klopt (tachycardie) of zelfs stilvalt. Een ICD wordt geplaatst als zogeheten primaire of secundaire preventie. Bij secundaire preventie gaat het om patiënten die al een ventrikel tachycardie of ventrikelfibrilleren hebben doorstaan. Dit zijn ernstige, levensbedreigende hartritmestoornissen. Bij primaire preventie gaat het om patiënten met een verhoogd risico op deze hartritmestoornissen. Een ICD wordt ook als primaire preventie geplaatst bij patiënten met bepaalde erfelijke hartafwijkingen.

Verdiepend onderzoek

Het verdiepend onderzoek van het Zorginstituut richt zich onder meer op: 

  • bestaande afspraken over goede zorg in richtlijnen; 
  • de effectiviteit van de ICD-zorg; 
  • de toepassing van ICD-zorg in de praktijk;
  • patiënteninformatie en Samen beslissen.

De tussen 2014 en 2019 uitgevoerde studie Dutch Outcome in ICD Therapy (DO-IT) is onderdeel van de verdiepende analyses. Hieraan hebben veel Nederlandse ziekenhuizen meegewerkt. De studie richt zich onder meer op de effectiviteit van het preventief plaatsen van een ICD bij patiënten die nog nooit een levensbedreigende ritmestoornis of hartstilstand hebben gehad. Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw. Het Zorginstituut heeft bijgedragen aan de kosten voor het opzetten van de dataregistratie en voor het verrichten van een kosteneffectiviteitsonderzoek. 

Het Zorginstituut schrijft zijn bevindingen op in een verbetersignalement. Dit is in januari 2023 gepubliceerd, na consultatie van alle betrokken partijen. In het verbetersignalement worden verbeterpunten benoemd en waar mogelijk ook verbeterafspraken met partijen vastgelegd. De betrokken partijen voeren de afgesproken verbeteringen in de volgende fase van het traject uit, de implementatiefase.

Achtergrond en werkwijze Zinnige Zorg

Zinnige Zorg bij ICD is één van de projecten binnen het langlopende programma Zinnige Zorg. Hierin brengt het Zorginstituut sinds 2013 in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd. Samen met patiënten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars analyseren we de zorg en zoeken we naar mogelijkheden om deze verder te verbeteren en onnodige zorg te vermijden. Ook beoordeelt het Zorginstituut of de zorg patiëntgericht, effectief en gepast is. 

Meer informatie

Contactpersoon: Anja Duursma (projectleider)
E-mail: ADuursma@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 63 98 82

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.

Tijdlijn

Overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase ICD.

Betrokken partijen

  • Amsterdam UMC locatie AMC
  • Harteraad
  • Nederlandse Hartstichting
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • ZonMW
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)