Zinnige Zorg voor mensen met astma (verdiepingsfase)

De verdiepingsfase voor het project 'Zinnige Zorg voor mensen met astma' is eind 2019 weer opgestart. We nemen de hele keten van zorg onder de loep vanuit het perspectief van de patiënt. Samen met patiëntenverenigingen, koepelorganisaties en zorgverzekeraars kijken we naar de zorg zoals die staat beschreven in kwaliteitstandaarden en naar de uitvoering hiervan in de praktijk.

Proces systematische doorlichting - verdiepingsfase

De verdiepingsfase is de tweede fase van de systematische doorlichting van het verzekerde pakket. In de eerste fase, de screening van het ICD-10-gebied 'Ziekten van het Ademhalingsstelsel' zijn naast het zorgtraject astma 2 andere onderwerpen geselecteerd voor de verdieping, namelijk OSAS (slaapapneu) en COPD.

Het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft vormen het uitgangspunt. Het Zorginstituut werkt in deze verdiepingsfase nauw samen met betrokken partijen. Het uiteindelijke doel van de verdiepingsfase is om in samenspraak met alle relevante partijen concrete maatregelen te formuleren, die leiden tot bevordering van kwaliteit en doelmatigheid van geleverde zorg. De analyse en de verbeteracties worden vastgelegd in een ‘verbetersignalement’ en aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Verdiepingsbijeenkomst

Op 5 maart 2020 was er een verdiepingsbijeenkomst voor het project 'Zinnige Zorg voor mensen met astma'. Het doel van deze bijeenkomst was om samen met relevante partijen te inventariseren waar verbetering mogelijk is in het zorgtraject astma. Hiertoe heeft het Zorginstituut 5 zorgtrajecten vormgegeven op basis van verschillende nationale en internationale richtlijnen. Dit is slechts een eenvoudige weergave van het proces zoals in de richtlijnen staat beschreven. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag verdiepingsbijeenkomst (incl. weergave zorgtrajecten) Astma 5 maart 2020

Aan de hand van in het zorgtraject gesignaleerde problemen worden concrete onderzoeksopdrachten geformuleerd. We kijken daarbij naar wat partijen als goede zorg hebben beschreven en hoe die in de praktijk wordt toegepast. Waar nodig zetten we onderzoeksopdrachten uit via een dynamisch aankoopsysteem (DAS). In deze verdiepingsfase nemen we waar nodig contact op met de betrokken partijen om hen hierover te consulteren.

Vervolgbijeenkomst

Het Zorginstituut verwerkt de resultaten in een conceptanalyse. Deze leggen we tijdens een tweede bijeenkomst voor aan de betrokken partijen. Een definitieve analyse met de afspraken over de verbeteracties vormen uiteindelijk het verbetersignalement. De betrokken partijen ontvangen het concept-verbetersignalement naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 ter schriftelijke consultatie. Na afstemming wordt het definitieve verbetersignalement vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Voor informatie

Contactpersoon: Geert-Jan van Kemenade
E-mail: GKemenade@zinl.nl
Mobiel: 06 - 12 15 38 62

Planning

 • Start dossier: februari 2017
 • Publicatie: januari 2021

Betrokken partijen

 • COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG)
 • Kenniscentra Complex Chronische Longaandoeningen (CCL)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Long Alliantie Nederland (LAN)
 • Longfonds
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • V&VN Longverpleegkundigen
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)