Zinnige Zorg voor mensen met astma (verdiepingsfase)

De verdiepingsfase voor het project 'Zinnige Zorg voor mensen met astma' werd eind 2019 weer opgestart. We hebben de hele keten van zorg rondom astma onder de loep genomen vanuit het perspectief van de patiënt. Samen met patiëntenverenigingen, koepelorganisaties en zorgverzekeraars hebben we gekeken naar de zorg zoals die staat beschreven in kwaliteitstandaarden en naar de uitvoering hiervan in de praktijk.

Proces systematische doorlichting - verdiepingsfase

De verdiepingsfase is de tweede fase van de systematische doorlichting van het verzekerde pakket. In de eerste fase, de screening van het ICD-10-gebied 'Ziekten van het Ademhalingsstelsel' zijn naast het zorgtraject astma 2 andere onderwerpen geselecteerd voor de verdieping, namelijk OSAS (slaapapneu) en COPD.

Het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft vormen het uitgangspunt. Het Zorginstituut werkt in deze verdiepingsfase nauw samen met betrokken partijen. Het uiteindelijke doel van de verdiepingsfase is om in samenspraak met alle relevante partijen concrete maatregelen te formuleren, die leiden tot bevordering van kwaliteit en doelmatigheid van geleverde zorg. De analyse en de verbeteracties worden vastgelegd in een verbetersignalement en aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Verdiepingsbijeenkomst

Op 5 maart 2020 was er een verdiepingsbijeenkomst voor het project 'Zinnige Zorg voor mensen met astma'. Het doel van deze bijeenkomst was om samen met relevante partijen te inventariseren waar verbetering mogelijk is in het zorgtraject astma. Hiertoe heeft het Zorginstituut 5 zorgtrajecten vormgegeven op basis van verschillende nationale en internationale richtlijnen. Dit is slechts een eenvoudige weergave van het proces zoals in de richtlijnen staat beschreven. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag verdiepingsbijeenkomst (incl. weergave zorgtrajecten) Astma 5 maart 2020

Intern en extern onderzoek

Aan de hand van gesignaleerde problemen in de zorgtrajecten zijn vervolgens concrete onderzoeksopdrachten geformuleerd. We hebben daarbij gekeken naar wat partijen als goede zorg hebben beschreven en hoe deze zorg in de praktijk wordt toegepast. Er zijn 3 onderzoeksopdrachten uitgezet, waarvan 1 onderzoek bij Nivel, 1 aanbesteding via een dynamisch aankoopsysteem (DAS) en 1 onderzoek via een raamcontract met Cochrane Netherlands. Het betreft de volgende onderzoeken.

Daarnaast heeft het Zorginstituut zelf onderzoek gedaan naar de uitvoering in de praktijk, op basis van de declaratiedata waarover wij beschikken:

 •  Analyses declaratiedata Zorginstituut.

Met de onderzoeksresultaten kunnen we in afstemming met partijen mogelijke verbeteringen in het zorgtraject van astma vaststellen.

Vervolgbijeenkomst

Het Zorginstituut heeft de resultaten van het intern en extern uitgevoerde onderzoek verwerkt en gepresenteerd tijdens 2 online voorbesprekingen en een online vervolgbijeenkomst op 30 maart 201. Bij de eerste 2 kleinere besprekingen hebben we de 2 externe onderzoeken kort voorbesproken met enkele partijen. Bij deze laatste online vervolgbijeenkomst werden alle resultaten tezamen besproken met betrokken partijen. Van de online vervolgbijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst Astma 30 maart 2021 (incl. presentatie resultaten van intern en extern onderzoek)

Op basis van de resultaten proberen we verbeterpunten te benoemen en tot verbeterafspraken te komen met het veld. Deze zullen we beschrijven in het verbetersignalement. De betrokken partijen ontvangen het concept-verbetersignalement naar verwachting eind tweede kwartaal van 2021 ter schriftelijke consultatie. Na afstemming zal het definitieve verbetersignalement worden vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Voor informatie

Contactpersoon: Geert-Jan van Kemenade
E-mail: GKemenade@zinl.nl
Mobiel: 06 - 12 15 38 62

Planning

 • Start dossier: februari 2017
 • Dossier gepauzeerd: juli 2018 
 • Doorstart: november 2019
 • Bespreken onderzoeksresultaten: maart 2021
 • Consultatie concept-verbetersignalement : eind tweede kwartaal 2021
 • Publicatie verbetersignalement: derde kwartaal 2021

Betrokken partijen

 • COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG)
 • Kenniscentra Complex Chronische Longaandoeningen (CCL)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Long Alliantie Nederland (LAN)
 • Longfonds
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • V&VN Longverpleegkundigen
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties