Zinnige Zorg voor mensen met astma (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met astma. In december 2021 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Astma’ uitgebracht. Hierin staan de verbetermogelijkheden waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met deze aandoening te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Astma’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met deze aandoening.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Astma

Samen met patiënten, zorgverleners, en zorgverzekeraars zijn verbetermogelijkheden besproken en vastgesteld. Betrokken partijen onderschrijven de verbetermogelijkheden en zullen deze nader uitwerken en implementeren.

Wat gaan patiënten van de verbeteracties merken?

De verbeterafspraken betekenen voor patiënten met astma:

 • minder overdiagnose en overbehandeling door scherpere diagnosestelling;
 • minder longaanvallen en ziekenhuisopnames;
 • meer mensen met gecontroleerd, stabiel astma;
 • minder uitstoot van broeikasgassen.

Meer in het algemeen kunnen patiënten gaan merken dat zorgverleners duidelijke afspraken met elkaar maken over de organisatie van het zorgtraject en over aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg zal daardoor verbeteren.

Startbijeenkomst implementatiefase

Op 4 juli 2022 organiseert het Zorginstituut een startbijeenkomst met de betrokken partijen. In deze bijeenkomst nemen we samen met deze partijen de gemaakte afspraken door. Ook stemmen we af hoe zij de verbeterafspraken gaan uitvoeren en welke acties hiervoor als eerste nodig zijn. Verder zullen we met de partijen nader benoemen wat van elke partij de rol is bij de verschillende acties. Ook bespreken we bij welke partij de regie over de acties is belegd.

Implementatie

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen of door het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties en de onderliggende analyse.

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren door jaarlijks met partijen over de voortgang te overleggen. Hierover brengen we een voortgangsrapportage uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Evaluatie

Ongeveer 3 jaar na publicatie van het ‘Verbetersignalement Astma’ zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

Systematische analyse Zinnige Zorg

De verdiepingsfase is de tweede fase van de systematische doorlichting van het verzekerde pakket. In de eerste fase, de screening van het ICD-10-gebied 'Ziekten van het Ademhalingsstelsel' zijn naast het zorgtraject astma 2 andere onderwerpen geselecteerd voor de verdieping, namelijk COPD en OSA (slaapapneu).

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.

Voor informatie

Contactpersoon: Geert-Jan van Kemenade
E-mail: GKemenade@zinl.nl

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in implementatiefase Astma. De verdiepingsfase Astma en de screeningsfase Ziekten van het ademhalingsstelsel.

Betrokken partijen

 • COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG)
 • InEen
 • Kenniscentra Complex Chronische Longaandoeningen (KCCL)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Long Alliantie Nederland (LAN)
 • Longfonds
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • V&VN Longverpleegkundigen (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties